《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_2 Sat-hoi Lâ-sat-lu ke Yîm-meù

約 12:9 Yit thai-khiùn Yù-thai-ngìn thâng kóng Yâ-sû chhai Pak-thai-nì, chhiu-to Yâ-sû ke-vi; kì-teû lòi m̀ tân-chhiang he vi-chho̍k Yâ-sû, ya-he vi-chho̍k oi khon Yâ-sû só ham tui sí fán-sâng ke Lâ-sat-lu.
約 12:10 Só-yî chung-chi-sṳ̂-chóng chhâm-siòng ya-oi chhṳ̀ Lâ-sat-lu.
約 12:11 Yîn-vi kì-ke yèn-ku, Yù-thai-ngìn chûng chhin-tô ngìn hi sin-kho Yâ-sû.