《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_05 Chú ke Vân-chhôn

26:26 Kì-teû chhai sṳ̍t-fan ke sṳ̀-heu, Yâ-sû nâ hí piáng-è, siên kám-chhia Song-chú, pak-khôi piáng-è; pûn pûn Chung-mùn-thù, kóng : “Nâ lòi sṳ̍t; liá-ke he Ngài-ke sṳ̂n-thí.”
26:27 Yèn-heu, Kì yu nâ-hí pî-é, kám-chhia Song-chú, chhiu kâu pûn kì-teû, kóng : “Ngì-teû chhiòn-phu oi chiông liá-ke lîm-hâ-hi;
26:28 yîn-vi liá-ke he Ngài-ke hiet, chit-he chṳn-mìn Song-chú lâu ngìn li̍p-yok ke hiet, vi-chho̍k chhin-tô ngìn liù-chhut ke, sṳ́-tó kì-teû ke chhui tet sa-miên.
26:29 Chúng-he Ngài lâu ngì-teû kóng : “Ngài chhie̍t-tui m̀-voi chai lîm liá-ke chiú, chhṳ̍t-to ke ngit lòi-to, chit-he Ngài lâu ngì-teû khiung-ha chhai Ngâ Pâ ke Koet lîm sîn-chiú.
26:30 Kì-teû chhiu chhut-hi, to Kám-lám-sân hi.