《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_2, Sṳ̍p-ngi Sṳ́-thù ke Sṳ́-min

10:5 Yâ-sû phai liá sṳ̍p-ngi-ke sṳ́-thù chhut-hi, chhiu fûn-fu kì-teû kóng:“Mo̍k hi Ngoi-pâng-ngìn ke thi-fông, mo̍k ngi̍p Sat-mâ-li-â-ngìn ke sàng-sṳ.
10:6 Ngì-teû oi hi chhîn-chhiu Yî-set-lie̍t-ngìn sṳt-lo̍k ke yòng-khiùn ke-vi.
10:7 Ngì-teû hi-to tak só-chhai, oi siên-chhòn kóng:‘Thiên-koet voi khiûn lè.’
10:8 Ngì-teû oi yî-hó phiang-ngìn, sṳ́ sí-ngìn fu̍k-fa̍t, sṳ́ mà-fûng phiang-ngìn chhiang-li, pin kiuk kúi. Ngì-teû pha̍k-pha̍k tet-tó ke, ya yin-kôi oi pha̍k-pha̍k pûn ngìn.
10:9 Chhièn-thoi-é m̀-hó tai ngì-ke kîm, ngiùn, thùng-chhièn;
10:10 chhut-hi m̀-hó tai lî-hàng-thoi,ya-he kâ tai yit-liâng nui-sâm, ya m̀-hó tai hài-è lâu koái-kun-é; yîn-vi kûng-ngìn yin-kôi tet-tó kì-ke kiûng-kip.
10:11 “ Ngì-teû mò-lun ngi̍p mak-ke sàng-sṳ, mak-ke hiông-chṳ́n, chhiu oi siên tá-tham chhai ke-vi má-ngìn khâm-tet chiap-thai ngì-teû, chhiu chhai ke-vi he̍t, chhṳ̍t-to ngì-teû oi lì-khôi ke thi-fông.
10:12 Ngì-teû ngi̍p-hi ngìn vuk-hâ ke sṳ̂, oi kóng: ‘ Ngien ngì-teû phìn-ôn !’
10:13 Na ke kâ-ngìn he khâm-tet, ngì-teû vi kì-teû khiù ke phìn-ôn chhiu voi lìm-to ke kâ-ngìn, ká-sṳ́ he khâm-m̀-tet, ngì-teû ke phìn-ôn chhiu sû-chón ngì-teû chhṳ-kâ ke chuk-fuk.
10:14 Na yû-ngìn m̀ chiap-na̍p ngì-teû, m̀ thâng ngì-teû ke fa, ngì-teû chhiu chhut ke-vi, chhiu chiông kiok-hong ke nài-fún tém-thet.
10:15 Ngâi sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, tông sṳ́m-phan ke sṳ̀-chie̍t, Só-tô-mâ lâu Ngò-mò-lâ só su ke hìn-fa̍t, yit-thin pí ke sàng-sṳ só oi su ke khiâng chhin tô !”