《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_1 Sâng-miang Chṳ̂ Tho

約 1:1 Chhai ngièn-hí yû Tho, Tho lâu Song-chú thùng-chhai,Tho ya chhiu-he Song-chú.
約 1:2 Liá-ke Tho chhai ngièn-hí lâu Song-chú thùng-chhai.
約 1:3 Van-vu̍t he yù Kì lòi cho-sṳ̀n; só-yû só cho-sṳ̀n ke vu̍t, mò yit-khien m̀-he yù Kì lòi sṳ̀n.
約 1:4 Chhai Tho yû sâng-miang; liá-ke sâng-miang he ngìn ke kông.
約 1:5 Liá-ke kông cheu chhai am-chûng; am chhiùng-lòi m̀-sṳt yàng-ko Kì.
約 1:6 Yû yit-ke he thèn Song-chú só chhâi-phai, miàng Yok-hon.
約 1:7 Liá-ke ngìn lòi cho-chṳn,he-oi vi-tó kông lòi cho-chṳn, sṳ́ chung-ngìn thâng-tó kì-ke tho-lî lòi sin.
約 1:8 Kì pún-sṳ̂n m̀-he ke kông,thu̍k-he oi vi ke kông cho-chṳn.
約 1:9 Yû chṳ̂n ke kông, chhiu-he ngi̍p-sṳ ke kông, lòi kông-cheu chhiòn ngìn-lui.
約 1:10 Kì chhai sṳ-kie, sṳ-kie ya-he yù Kì lòi cho-sṳ̀n, sṳ-kie yu m̀-sṳt Kì.
約 1:11 Kì lòi-to Kì chhṳ-kâ ke thi-fông, chhṳ-kâ thi-fông ke ngìn ya mò chiap-na̍p Kì.
約 1:12 Só-yû chiap-na̍p Kì, chhiu-he sin-kho Kì-ke miàng ke ngìn, Kì chhiu-yû khièn pûn kì-teû lòi-cho Song-chú ke chṳ́-ńg;
約 1:13 Kì-teû m̀-he thèn he̍t-hi, ya m̀-he thèn sin-yu̍k, ya m̀-he thèn ngì-yi, chṳ́-yû thèn Song-chú.
約 1:14 Tho ya sàng-cho ngiuk-thí, he̍t chhai ngài-teû chṳ̂-chûng, chhûng-mân ên-tién chṳ̂n-lî,ngài-teû khon-tó Kì-ke yùng-kông, liá-he Â-pâ thu̍k-sên-chṳ́ cha̍ng yû ke yùng-kông.
約1:15 Yok-hon vi-tó Kì cho-chṳn, fû-ham kóng: “Liá-ke chhiu-he ngài siên-chhièn só kóng ke, ‘Kì chhai ngài chṳ̂-heu lòi, chúng-he pí ngài kha ví-thai ,yîn-vi ngài màng chhut-se, Kì yí-kîn chhùn-chhai.’ ”
約 1:16 Yîn-vi chhut-chhai Kì-ke chhûng-mân, ngài-teû chhiòn-phu yû só chiap-su, yû-tet ên-song-kâ-ên.
約 1:17 Yîn-vi li̍t-fap he thèn Mô-sî chhòn-lòi; ên-tién lâu chṳ̂n-lî chhiu-he thèn Yâ-sû Kî-tuk.
約 1:18 Chhṳ-lòi m̀-sṳt yû ngìn kien-ko Song-chú; Song-chú ke thu̍k-sên-chṳ́, chhiu-he chhai Â-pâ hiûng-fài-chûng, Kì yû khí-sṳ chhut-lòi.