《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 23 chông_02 Chit-phi Ká-hó ke Ngìn

23:13 “Ngì-teû Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhám lé ! Yîn-vi ngì-teû chhai ngìn ke mien-chhièn chiông Thiên-koet ke mùn koân-hí-lòi, yîn-vi ngì-teû chhṳ-kâ m̀ ngi̍p-hi, ya m̀ oi pûn ke-teû sióng-oi ngi̍p ke ngìn ngi̍p-hi.
23:14 “Ngì-teû liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé ! Ngì-teû khûi-khiam kóa-fu, thûn kì-teû ke sán-ngia̍p.Yèn-heu chhai ngìn ke mien-chhièn peú-yên chhòng-phiên ke khì-tó. Só-yî ngì-teû yit-thin voi su-tó chhin ngiàm ke chit-fa̍t.”
23:15 “Ngì-teû Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhám lé ! Yîn-vi ngì-teû hàng-phien thiên-ngài hói-kok, oi sṳ́-tó mî-yit-ke-ngìn lòi ngi̍p-kau, tén-to kì-teû ngi̍p-kau yî-heu, ngì-teû sa sṳ́ kì-teû pien-cho pí ngì-teû kâ-phi fái, pí ngì-teû kien-kâ tông su thi-ngiu̍k ke hìn-fa̍t.
23:16 “Ngì liá-teû chhiâng-miâng ke tai-lu ke ngìn chhám lé ! Ngì-teû kóng : ‘Ngìn ká-sṳ́ chṳ́-tén Sṳn-thien lòi fat-sṳ, chhiu mò mak-ke siông-kôn; ká-sṳ́ yû ngìn chṳ́-tén Sṳn-thien-tú ke kîm-é lòi fat-sṳ, kì chhiu thin-chho̍k oi chûn-sú.’
23:17 Ngì liá-teû chhiâng-miâng ke ngong-é â ! Chia-mun, he kîm-é kha chhung-yeu, fe̍t-chá he sṳ́ kîm-é sàng-cho sṳn-vu̍t ke Sṳn-thien kha chhung-yeu nò?
23:18 Ngì-teû yu kóng : ‘Ngìn ká-sṳ́ he chṳ́-tén chi-thàn lòi fat-sṳ chhiu mò siông-kôn; ká-sṳ́ yû ngìn chṳ́-tén chi-thàn-táng ke chi-vu̍t fat-sṳ, kì chhiu thin-chho̍k oi chûn-sú.’
23:19 Ngì liá-teû chhiâng-miâng-é â ! He chi-vu̍t kha chhung-yeu, fe̍t-chá he sṳ́ chi-vu̍t sàng-cho sṳn ke chi-thàn kha chhung-yeu nò?
23:20 Chúng-he, chṳ́-tén chi-thàn lòi fat-sṳ ke ngìn, chhiu-he chṳ́-tén chi-thàn lâu yit-chhiet chhai chi-thàn-táng ke chi-vu̍t lòi fat-sṳ;
23:21 chṳ́-tén Sṳn-thien lòi fat-sṳ ke ngìn, chhiu-he chṳ́-tén Sṳn-thien lâu he̍t chhai tî-poi ke Song-chú lòi fat-sṳ;
23:22 chṳ́-tén thiên lòi fat-sṳ ke ngìn, chhiu-he chṳ́-tén Song-chú ke pó-chho lâu chhô chhai táng-kô ke Song-chú lòi fat-sṳ.
23:23 “Ngì-teû Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhám lé ! Yîn-vi ngì-teû chiông pho̍k-hò, fì-hiông, pat-kok liá-teû hiông-liau ya hien sṳ̍p-fûn chṳ̂-yit pûn Song-chú; chúng-he li̍t-fap-chûng kha chhung-yeu ke, chit-he kûng-ngi, lìn-mén, lâu sin-sṳ̍t, ngì-teû chhiu piong-thet kì. Khì-sṳ̍t liá-teû chhiu yin-tông oi chhin-li̍t hi hàng ke; khì-thâ ke, ya cho-m̀-tet fut-lio̍k.
23:24 Ngì liá-teû chhiâng-miâng tai-lu ke-ngìn â! Ngì-teû tui yím-liau-chûng chiông máng-é li-chhut-lòi, chúng-he, lo̍k-thò ngì-teû chhiu thûn-lo̍k hi.
23:25 “Ngì-teû Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhám lé! Yîn-vi ngì-teû chiông pî-é lâu phàn-è ke ngoi-poi sé-to án chhiang-li, m̀-ku ke nui-tú chhiu chông-mân thâm-sîm lâu fong-thong.
23:26 Chhiâng-miâng ke Fap-li-soi-ngìn â, ngì siên chiông pî-é ke tî-poi sé chhiang-li, án-ngiòng kì-ke ngoi-poi ya-voi chhiang-li.
23:27 “Ngì-teû Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhám lé! Yîn-vi ngì-teû he chhiong fún-pha̍k ke fùn-mu, ngoi-poi khon-hí-lòi chhin chiâng, chúng-he ke tî-poi chhiu-he chhûng-mân sí-ngìn kut-theù lâu kok-yong ô-chô tûng-sî.
23:28 Ngì-teû ya-he án-ngiòng, peú-mien pûn ngìn khon-hí-lòi sṳ̍p-fûn kûng-chṳn, chúng-he nui-sîm chhiu chhûng-mân hî-ká lâu sià-ok.