《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 20 chông_03, Â-mê ke Chhiáng-khiù

20:20 Sî-pí-thai ke pû-ngiòng lâu kì-ke lióng-ke se-ngìn-è, khiung-ha lòi khiù Yâ-sû, khúi-pai Kì, khiù Kì yit-khien sṳ.
20:21 Yâ-sû lâu kì kóng : “Ngì oi khiù mak-ke?” Kì chhiu tui Yâ-sû kóng : “ Khiù ngì tap-yin, chhai Ngì cho-vòng sṳ̀, pûn ngài liá lióng-ke lai-é, chhai Ngì-ke koet, yit-ke chhô chhai Ngì-ke yu-phién, yit-ke chhô chhai Ngì ke chó-phién.
20:22 Chúng-he Yâ-sû en kóng : “Ngì-teû m̀ tî ngì-teû só-khiù ke he mak-ke. Ngài yit-thin oi lîm ke khú-pî, ngì-teû voi lîm mâ?” Kì-teû tui Kì kóng : “Voi.”
20:23 Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Ngì-teû thin-chho̍k oi lîm Ngài-ke khú-pî; chúng-he, má-ngìn chhô chhai Ngài ke chó-yu, m̀-he Ngài cho-tet kiet-thin ke, chṳ́-yû Ngâ Â-pâ cho-tet kiet-thin; Kì vi má-ngìn chún-phi, chhiu oi su pûn má-ngìn.”
20:24 Khì-thâ sṳ̍p-ke mùn-thù thâng-tó liá-ke sṳ, chhiu thai-thai fat-khién, put-mân kì lióng hiûng-thi.
20:25 Yâ-sû ham mùn-thù hàng chhièn lòi chhiu kóng : “Ngì-teû tî Ngoi-pâng-ngìn ke kiûn-vòng yû khièn kón kì-teû, kì-teû ke liâng-siu ya yû khièn chṳ́-fî kì-teû.
20:26 Chúng-he ngì-teû tông-chûng m̀-he án-ngiòng; chhai ngì-teû tông-chûng put-lun má-ngìn sióng-oi cho thai-ngìn-vu̍t, chhiu thin-chho̍k oi cho ngì-teû ke phu̍k-ngìn;
20:27 chhai ngì-teû tông-chûng sióng-oi cho theù ke ngìn, chhiu thin-chho̍k cho ngì-teû ke phu̍k-ngìn;
20:28 chhiu chhiong Ngìn-chṳ́ lòi, m̀-he oi su ngìn fu̍k-sṳ, fán-chón he oi lòi fu̍k-sṳ ngìn, yu oi vi-chho̍k chung-ngìn ke sâng-miang, thoi chung-ngìn lòi hî-sên chhṳ-kâ ke sâng-miang.”