《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-14-chông_1 Theu-to Thiên-fu ke Lu

約 14:1 Yâ-sû yu lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû m̀-sṳ́ seù; ngì-teû sin-kho Song-chú, ya-oi sin-kho Ngài.
約 14:2 Chhai Ngâ Â-pâ ke vuk yû chhin-tô fòng-kiên, yîn-vi Ngài hi he vi ngì-teû chún-phi thi-fông, ká-sṳ́ he mò án-ngiòng, Ngài chhiu yit-thin m̀-voi lâu ngì-teû án-ngiòng kóng.
約 14:3 Ngài hi vi ngì-teû chún-phi thi-fông, chhiu-voi to-chón-lòi chiap-na̍p ngì-teû to Ngài ke-vi hi; sṳ́ ngì-teû thùng Ngài khiung-ha he̍t.
約 14:4 Ngài só oi hi ke thi-fông, ngì-teû ya sṳt ke-thiàu lu.
約 14:5 Tô-mâ tui Kì kóng: “Chú â ! Ngài-teû m̀ tî Ngì hi nai-vi; ngióng-pân sṳt ke-thiàu lu né?”
約 14:6 Yâ-sû tui kì kóng: “Ngài chhiu-he tho-lu, chṳ̂n-lî, sâng-miang; ká-sṳ́ m̀-he chia-chho̍k Ngài, chhiu mò ngìn voi to Â-pâ ke-vi hi.
約 14:7 Ngì-teû ká-sṳ́ sṳt Ngài, chhiu pit sṳt Ngâ Â-pâ, chhiùng-kîm-yî-heu ngì-teû sṳt Kì, ya kien-ko Kì.”
約 14:8 Fî-li̍t tui Kì kóng: “Chú â ! Su ngài-teû tet khon-tó Â-pâ, ngài-teû chhiu mân-chiuk lé.”
約 14:9 Yâ-sû tui kì kóng: “Fî-li̍t á ! Ngài lâu ngì-teû thùng-chhai án kiú, ngì-teû hàn m̀-sṳt Ngài mâ? Yû kien-tó Ngài-ke ngìn, chhiu-he yû kien-tó Â-pâ; ngì ngióng-pân kóng: ‘Sṳ́ ngài-teû tet khon-tó Â-pâ né?’”
約 14:10 Ngài chhai Â-pâ tî-poi, Â-pâ chhai Ngài tî-poi, ngì kám-kóng m̀ sin mâ? Ngài lâu ngì-teû só kóng ke fa, m̀-he chhut-chhai chhṳ-kâ ke yi-sṳ; he Â-pâ oi Ngài hàng Kì-ke kûng.
約 14:11 Ngì-teû oi sin Ngài, Ngài he chhai Â-pâ tî-poi, Â-pâ he chhai Ngài tî-poi, ká-sṳ́ he mò sin liá-ke fa, chhiu vi-chho̍k só hàng ke sṳ lòi sin Ngài.
約 14:12 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, ká-sṳ́ sin-kho Ngài-ke ngìn, kì ya pit-oi hàng Ngài só cho ke sṳ, sṳm-chṳ oi cho kien thai ke sṳ; yîn-vi Ngài oi hi Â-pâ ke-vi.
約 14:13 Ngì-teû fung Ngài-ke miàng, mò-lun khiù mak-ke, Ngài chhiu pit hàng, sṳ́ Â-pâ ke yùng-kông chia-chho̍k Lai-é hién-mìn chhut-lòi.
約 14:14 Ngì-teû fung Ngài-ke miàng, mò-lun tui Ngài khiù mak-ke, Ngài chhiu pit sṳ̀n-chhiòn.