《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-10-chông_1 Yòng-làn ke Pí-yi

約 10:1 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng: “Só-yû ngìn ngi̍p yòng-làn mò tui mùn, fán-chón chhiùng phe̍t-vi phàn-ko-lòi, liá-ke chhiu-he chhe̍t-é,he khiòng-tho.
約 10:2 Chhiùng mùn ngi̍p-hi ke, kì chhiu-he yòng ke mu̍k-chá.
約 10:3 Chóng-mùn ke vi kì khôi-mùn;yòng ngin-sṳt kì-ke sâng; kì chhiu cheu miàng-è lòi ham chhṳ-kâ ke yòng, yu tai kì-teû chhut-lòi.
約 10:4 Kì piong-chhut chhṳ-kâ chhiòn-phu ke yòng, chhiu hàng chhai kì-teû theù-chhièn, yòng chhiu thèn-tén kì; yîn-vi kì-teû sṳt kì-ke sâng.
約 10:5 Kì-teû m̀ thèn sâng-fun-ngìn, fán-chón lì-khôi kì lòi sám-cheú, yîn-vi m̀-sṳt sâng-fun-ngìn ke sâng.”
約 10:6 Yâ-sû hiong kì-teû kóng liá-ke pí-yi, chúng-he kì-teû m̀-voi mìn-pha̍k Kì só kóng ke he mak-ke yi-sṳ.
約 10:7 Ku-só Yâ-sû yu tui kì-teû kóng: “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, Ngài he yòng ke mùn.
約 10:8 Chhai Ngài siên-chhièn lòi ke chhiòn-phu he chhe̍t-é, khiòng-tho; chúng-he yòng m̀ thâng kì-teû.
約 10:9 Ngài chhiu-he mùn, tui Ngài ngi̍p-lòi ke, kì chhiu pit tet-kiu. Chhṳ-yù chhut-ngi̍p ya tet chhìm-tó chhó-phû.
約 10:10 Chhe̍t-é lòi chhiu-he oi theû, oi chhṳ̀, oi fí-me̍t, Ngài lòi chhiu-he oi sṳ́ kì-teû yû sâng-miang, chhiu-he fûng-fûng-fu-fu ke sâng-miang.
約 10:11 Ngài he hó mu̍k-chá, hó ke mu̍k-chá vi-chho̍k yòng lòi hî-sên sâng-miang.
約 10:12 Chhiáng-lòi-ke kûng-ngìn, m̀-he mu̍k-chá, yòng-è m̀-he kì chhṳ-kâ ke, khon-tó sài-lòng lòi, chhiu piong-thet yòng, thò-cheú, sài-lòng chhiu kûng-kit yòng-khiùn, sṳ́-tó yòng cheú-san.
約 10:13 Kûng-ngìn thò-cheú yîn-vi kì he chhiáng-lòi-ke, mò koân-sîm yòng-khiùn.
約 10:14 Ngài he hó ke mu̍k-chá, Ngài sṳt-tet yòng, yòng sṳt-tet Ngài.
約 10:15 Chhiong Â-pâ sṳt Ngài, Ngài ya sṳt Â-pâ án-ngiòng, Ngài yu vi-chho̍k yòng hî-sên Ngài-ke sâng-miang.
約 10:16 Ngài ya-yû phe̍t-ke yòng, m̀-he chhai liá-ke yòng-làn, ke-teû Ngài ya-oi yîn-tai lòi, kì-teû pit-oi thèn Ngài-ke sâng, chiông-lòi kap-cho yit-khiùn,thùng- su̍k yit-ke mu̍k-chá.
約 10:17 “Â-pâ oi-siak Ngài, yîn-vi Ngài hî-sên Ngài-ke sâng-miang, sṳ́-tó lòi tet-tó sâng-miang.
約 10:18 Mò ngìn nèn chiông Ngài-ke sâng-miang chhióng-cheú, fán-chón he Ngài chhṳ-ngien hî-sên, Ngài yû khièn lòi hî-sên, ya-yû khiên lòi tet-tó kì. Liá-he Â-pâ min-lin Ngài cho ke.”
約 10:19 Vì-chho̍k liá-ke fa, Yù-thai-ngìn chûng yîn-hí fûn-chên.
約 10:20 Khì-chûng yû ngìn kóng: “Kì pûn kúi fu-sṳ̂n, Kì pot-tiên lé; ngì-teû thâng Kì cho-mak-ke?
約 10:21 Yû phe̍t-ngìn kóng: “Pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn mò khó-nèn kóng-chhut liá-chúng ke fa. Kúi voi sṳ́-tó mô-muk ke ngìn ke muk-chû khon-tet-tó mâ ?”