《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_1 Mâ-li-â Yung Hiông-yù Kò Yâ-sû

約 12:1 Chhai Yì-ye̍t-chiet chhièn-liuk-ngit, Yâ-sû chhiu lòi-to Pak-thai-nì, he Lâ-sat-lu só he̍t ke thi-fông, chhiu-he Yâ-sû ham Lâ-sat-lu fu̍k-fa̍t ke-vi.
約 12:2 Kì-teû chhai ke-vi chhiáng Yâ-sû sṳ̍t-ya. Mâ-thai ya then-sú cheû-thai; Lâ-sat-lu ya-he thùng sṳ̍t chûng ke yit-ke ngìn.
約 12:3 Mâ-li-â nâ yit-kon pan-kîn-chhûng khi̍t chṳ̂n-kui ke (nâ-tha̍t) hiông-yù, lòi kò Yâ-sû ke kiok, chiông kì chhṳ-kâ ke theù-nà-mô chhu̍t Kì-ke kiok; ke hiông-mi chhiu chhûng-mân yit-kiên vuk.
約 12:4 Kì mùn-thù chûng yû yit-ke chhut-mai Yâ-sû ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai, chhiu kóng :
約 12:5 “Ngióng-pân m̀ nâ liá hiông-yù hi mai sâm-pak-chak ngiùn-chhièn lòi pûn khiûng-khú-ngìn nè?
約 12:6 Kì kóng liá-ke fa, m̀-he chṳn-kîn koân-sîm khiûng-khú-ngìn, he yîn-vi kì cho chhe̍t-é; kì kón-lî thòn-thí ke chhièn-chhòi, sòng-sòng theû-nâ kûng-khoán.
約 12:7 Só-yî Yâ-sû kóng: “Yù-chhai kì ! Liù chhûn-ke vi-chho̍k Ngài ôn-chong ke-ngit lòi yung.”
約 12:8 Yîn-vi ngì-teû sòng-sòng lâu khiûng-khú-ngìn khiung-ha; m̀-ku Ngài mò sòng-sòng thùng ngì-teû khiung-ha.