《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 5 chông_02 Ya̍p-lû ke Moi-é lâu Hiet-leu ke Fu-ngìn-kâ

5:21 Yâ-sû yu chhô-sòn to fù ke-phién, yû yit-thai-khiùn ngìn lòi chhîn-chhiu Kì.

5:22 Khon-â ! Yû yit-ke fi-thòng ke kón-lî-yèn, miàng ôn-to Ya̍p-lû, kì ya lòi; kì yit kien-tó Yâ-sû, chhiu phu̍k chhai Kì kiok-chhièn,

5:23 khiù Kì kóng : “Ngài-ke moi-é phiang-to voi sí,chhiáng Ngì lòi miâ kì ke sú, sṳ́ kì tet yî-hó, kiu kì yit miang!”

5:24 Yâ-sû lâu kì khiung-ha hi; yû yit-thai-khiùn ngìn ya thèn-tén Kì hi.

5:25 Yû yit-ke fu-ngìn-kâ, pot hiet-leu-phiang sṳ̍p-ngi-ngièn,

5:26 khon-ko chhin tô yî-sên, chhai kì-teû ke sú-hâ su chhin tô ke khú, kì só-yû ke chhièn-chhòi ya yung-thet-hi, kì ke phiang mò yî hó, fán-chón kha ngiàm-chhung lé.

5:27 Kì sṳt thâng-ko Yâ-sû ke sṳ, kì chiâm chhai ngìn-khiùn-chûng, hàng chhai Yâ-sû ke heu-poi, chhiu miâ Kì-ke sâm.

5:28 Yîn-vi kì sióng: “Ngài ká-sṳ́ miâ-tó Kì-ke sâm, chhiu yit-thin tet yî-hó.”

5:29 Fu-ngìn-kâ ke hiet-leu chhiu thìn-chṳ́; kám-kok chhṳ-kâ sṳ̂n-song ke phiang yí-kîn hó lé.

5:30 Yâ-sû chit-sṳ̀ tî yû nèn-li̍t chhiùng Kì-ke sṳ̂n-song chhut-hi, chhiu chhai chung-ngìn chûng-kiên chón-sṳ̂n ko lòi, kóng : “Má-ngìn miâ Ngài-ke sâm nò?”

5:31 Kià mùn-thù chhiu lâu Kì kóng : “Ngì khon chung-ngìn chiâm-tén Ngì, Ngì hàn mun : ‘Má-ngìn miâ Ngài’?”

5:32 Yâ-sû si-mien kín khon, má-ngìn miâ kì.

5:33 Fu-ngìn-kâ tî chhṳ-kâ sṳ̂n-song só fat-sên ke sṳ, kiâng to ki̍t-ki̍t-chûn, chhiu lòi khúi-lo̍k chhai Yâ-sû mien- chhièn, cheu-sṳ̍t kóng pûn Kì tî.

5:34 Yâ-sû lâu kì kóng : “Moi-é á! Ngì-ke sin-sîm kiu-tó ngì; hó ôn-sîm chón hi, ngì-ke phiang tet yî-hó lé.”

5:35 Yâ-sû hân chhai ke-vi kóng-fa ke sṳ̀-heu, yû ngìn chhiùng fi-thòng kón-lî-yèn ke vuk-hâ kón-lòi, kóng : “Ngì-ke moi-é sí-thet lé, hàn oi lò-thung Sîn-sâng nè?”

5:36 Yâ-sû m̀ kón kì só kóng ke fa, chhiu lâu kón fi-thòng ke kón-lî-yèn kóng : “M̀ sṳ́ kiâng, tân-tân oi sin.”

5:37 Yèn-heu kì tai-tén Pí-tet, Ngâ-kok, lâu Ngâ-kok ke ló-thâi Yok-hon khiung-ha hi, m̀ hén phe̍t-ngìn thèn-tén Kì-teû hi.

5:38 Kì-teû lòi-to fi-thòng kón-lî-yèn ke vuk-hâ, Yâ-sû khon-tó thai-kâ lon-chhàu-chhàu, yû ngìn thai-sâng kín keu.

5:39 Yâ-sû ngi̍p-hi chhiu lâu kì-teû kóng : “Ngì-teû ngióng-pân lon-chhàu-chhàu thai-sâng kín keu nò? Sè-ngìn-è mò sí, chhai ke-vi soi-muk thin-thin.”

5:40 Chung-ngìn chhiu seu Kì. Chúng-he Yâ-sû chiông chung-ngìn kiuk chhut-hi, tai se-ngìn-è ke yà-ôi, lâu thèn Kì lòi ke sâm-ke mùn-thù ngi̍p- hi se-ngìn-è ke fòng-kiên.

5:41 Yâ-sû chhiu khiên-tén se-â-moi-é ke sú, chhiu lâu kì kóng : “Thai-li-sâ, kú- mí”; yi-sṳ chhiu-he kóng : “Se-â-moi-é â! Ngài min-lin ngì hí-lòi.”

5:42 Se-â-moi-é chit-sṳ̀ chhiu hí-lòi hàng; yîn-vi liá-ke sṳ, sṳ́ thai-kâ fî-sông hî-khì.

5:43 Yâ-sû ngiàm- ngiàm kim-chṳ́ kì-teû, m̀ hó pûn phe̍t-ngìn tî liá-ke sṳ; yu fûn-fu nâ tûng-sî pûn se-â-moi sṳ̍t.