《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-chông_3, Thù-sat Ô-ngâ-é

2:16 Hi-li̍t liá-ha tî chhṳ-kâ pûn thiên-vùn-kâ só chok-nung, fî-sòng khién, chhiu cheu kì tui thiên-vùn-kâ só tham-tó ke sên-é chhut-hien ke sṳ̀-khì, phai ngìn chiông Pak-li-hèn lâu fu-khiun thi-khî lióng-se yî-nui ke se-lai-é thûng-thí chhṳ̀-thet.
2:17 Liá-ke sṳ chhiu yin-ngiam siên-tî Yâ-li-mí só kóng ke,chit he:
2:18 Chhai Lâ-mâ thâng-tó yit-ke sâng, he ve-thiên ve-thi ke thai keu-sâng. He Lùi-kiet vi-chho̍k chṳ́-ńg thai-keu,kì m̀ hén chiap-su ôn-ví,yîn-vi chṳ́-ńg sí-thet lé.