《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_6 Chung-ngìn Vi-chho̍k Yâ-sû Fûn-chên

約 7:40 Chung-ngìn chṳ̂-chûng yû ngìn thâng-tó liá-teû fa, chhiu kóng: “Liá-ke ngìn chṳ̂n-sṳ̍t he siên-tî.”
約 7:41 Yû phe̍t-ngìn kóng: “Liá-ke chhiu-he Kî-tuk.” Chúng-he yû ngìn kóng: “Kî-tuk ngióng-voi chhiùng Kâ-li-li chhut-lòi ?
約 7:42 Sṳn-kîn m̀-he kóng, Kî-tuk he Thai-vi ke chṳ́-sûn, oi kong-sên chhai Pak-li-hèn, chhiu-he Thai-vi ke pún-hiông mâ?”
約 7:43 Chung-ngìn chṳ̂-chûng vi-chho̍k Yâ-sû siông-chên.
約 7:44 Khì-chûng ya-yû ngìn sióng-oi chok Kì; chúng-he mò ngìn ha-sú.