《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_1 Pûn Ńg-chhiên Ngìn Sṳ̍t-páu

約 6:1 Liá-teû sṳ chṳ̂-heu, Yâ-sû thu-ko Kâ-li-li-fù, chit-he Thî-pí-lî-â-fû.
約 6:2 Yû yit-thai-khiùn ngìn lòi thèn-tén Kì,yîn-vi khon-tó Kì yî-phiang ke sṳ̀n-chiak.
約 6:3 Yâ-sû chhiu sông-sân, lâu Kiâ mùn-thù khiung-ha chhai ke-vi chhô.
約 6:4 Ke-sṳ̀ Yù-thai-ngìn ke Yì-ye̍t-chiet voi to lé.
約 6:5 Chúng-he Yâ-sû ngo-theù khon-tó yit-thai-khiùn ngìn lòi-to Kì mien-chhièn, chhiu tui Fî-li̍t kóng: “Ngài-teû oi tui nai-vi mâi sṳ̍t-vu̍t sṳ́ liá-teû ngìn yû hó sṳ̍t nò?”
約 6:6 Kì kóng liá-ke fa, he-oi chhṳ Fî-li̍t; yîn-vi Kì chhṳ-kâ tî oi ngióng-pân phan-lî.
約 6:7 Fî-li̍t en Kì kóng: “Chhiu-he yung lióng-pak-chak ngiùn-chhièn mâi liòng-sṳ̍t , mî-yit-ke ngìn kok tet-tó yit-sit-sit-è, ya-he m̀-la.”
約 6:8 Kì mùn-thù chûng nang-ngoi yit-ke ngìn, chhiu-he Sî-mùn Pí-tet ke hiûng-thi Ôn-tet-lie̍t, lâu Kì kóng :
約 6:9 “Yû yit-ke heu-sâng-ngìn chhai liá-vi, yû ńg-ke thai-ma̍k-piáng lâu lióng-mî ǹg-é,chúng-he yung liá-teû lòi pûn án tô ngìn, ngióng-voi la nò?”
約 6:10 Yâ-sû kóng: “Hêm chung-ngìn chhô-lo̍k-hi. (Chhai ke-vi yû chhin-tô chhó.)Thai-kâ tû chhô-lo̍k-hi, tân-chhiang ke-teû nàm-ngìn chhiu thai-yok yû ńg-chhiên ngìn ke su-muk.”
約 6:11 Yâ-sû chhiu nâ ke-teû liòng-sṳ̍t, kám-chhia Song-chú yî-heu chhiu pûn ke-teû chhô-tén ke ngìn; ǹg-é ya-he án-ngiòng pûn, sṳ́ chung-ngìn tet-tó só oi.
約 6:12 Kì-teû páu lé, Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù kóng: “Oi chiông chhûn ke liòng-sṳ̍t sui-é ngiâm-hí-lòi, m̀-hó tá-sóng !”
約 6:13 Kì-teû chhiu chiông ńg-chak liòng-sṳ̍t ke sui-é, chhiu-he chung-ngìn sṳ̍t chhûn ke ,ngiâm-hí-lòi, chông-mân sṳ̍t-ngi-chak làm-è.
約 6:14 Chung-ngìn khon-tó Yâ-sû só hàng ke sṳ̀n-chiak, chhiu kóng : “Liá-ke sṳ̍t-chhai he ke oi lòi ngi̍p-sṳ ke siên-tî.”
約 6:15 Yâ-sû tî chung-ngìn oi khiòng-pet Kì lòi-cho vòng, Kì chhiu chai chhṳ-kâ tân-thu̍k sám-hi sân-táng.