《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_01 Fûn-yîn Yèn-si̍t ke Pí-yi

22:1 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngài lòi yung pí-yi lâu ngì-teû kóng.”
22:2 Thiên-koet khó pí cho yit-ke koet-vòng, vi-chho̍k kì-ke lai-é chún-phi fûn-yîn ke yèn-si̍t.
22:3 Kì phai kì-ke phu̍k-ngìn hi hêm kì só chhiáng ke ngìn lòi fu yèn-si̍t, kì-teû m̀-hén lòi.
22:4 Kì yu phai phe̍t-ke phu̍k-ngìn hi kóng: ‘Chhiu lâu ngài só chhiáng ke ngìn kóng, ngài-ke chok-si̍t yí-kîn chún-phi hó lé. ngài-ke ngiù-kú lâu phì ke theù-sâng ya yí-kîn chhṳ̀-hó, hó lòi fu fûn-yîn ke yèn-si̍t.’
22:5 Chúng-he ke-teû su yeû-chhiáng ke ngìn-hak hàn-he m̀ tap kì, chhiu-hi cho kì-teû chhṳ-kâ ke sṳ-chhìn, yit-ke hi kì chhṳ-kâ ke thièn-hong, yit-ke hi cho kì-ke sên-lî.
22:6 Khì-thâ ke ngìn chhiu chok kì ke-teû phu̍k-ngìn, vú-yu̍k kì-teû, yèn-heu sat-sí kì-teû.
22:7 Koet-vòng chhiu fî-sòng fat-khién, chhiu phai kì-ke kûn-tui hi me̍t-thet ke-teû hiûng-sú, seû-thet kì-teû ke sàng-sṳ.
22:8 Yèn-heu chhiu tui kì-ke phu̍k-ngìn kóng: ‘Fûn-yîn ke yèn-si̍t yí-kîn chún-phi hó, chúng-he siên-chhièn só chhiáng ke-ngìn mò chṳ̂-kiet.
22:9 Só-yî, ngì-teû liá-ha hó hi thai-lu-hong, só-yû só tû-tó ke ngìn chhiu chhiòn-phu chiông kì-teû chhiáng-lòi fu liá fûn-yîn ke yèn-si̍t.’
22:10 Ke-teû phu̍k-ngìn chhiu chhut-hi thai-lu-hong, só-yû só tû-tó ke ngìn, mò-lun ok fe̍t san-ngìn, chhiòn-phu chhiáng-lòi, sṳ́ fûn-yîn ke chok-si̍t chhô- nêm lé.
22:11 “Koet-vòng chhut-lòi khon-tó yit-ke ngìn-hak mò chok lî-fu̍k,
22:12 chhiu tui kì kóng: ‘Phèn-yû â, ngì mò chok lî-fu̍k, ngióng-pân ngi̍p liá lòi nò?’ Kì chhiu tiâm-tiâm mò kóng-fa.
22:13 Koet-vòng chhiu tui phu̍k-ngìn kóng: ‘Chiông kì-ke sú-kiok chhàn-tén, thiáu kì to ngoi-poi ke vû-am-chûng; chhai-ke kì yit-thin voi thai-keu lâu ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.’ ”
22:14 Yâ-sû kiet-lun kóng: “Yîn-vi su yeû-chhiáng ke ngìn chhin-tô, tet-tó kién-sién ke ngìn chhiu chhin-seú.”