《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_04 Ngìn-chṳ́ ke Chai-lìm

24:29 “Liá-teû châi-nan ke ngit-è chṳ̂-heu, ngit-theù chit-sṳ̀ voi pien vû, ngie̍t-kông ya m̀-voi chai kông, sên-é voi chhiùng thiên-táng tiet-hâ-lòi,thai-khûng ke ne-thúng ya-voi yeù-thung.
24:30 Ke-sṳ̀, Ngìn-chṳ́ chai-lìm ke seu-theù voi hién-hien chhai thiên-piên, thi-song van-chhu̍k van-mìn chhiu yit-thin voi thai-keu, yu kì-teû voi khon-tó Ngìn-chṳ́ yû khièn-piang lâu yùng-kông chhô-tén thiên-táng ke yùn kong-lìm.
24:31 Ho-kok ke sâng voi thai-hióng, Kì oi chhâi Kì-ke sṳ́-chá chhut-hi, tui sṳ-kie liá-phién to sṳ-kie ke-phién, seu-si̍p Kì só kién-sién ke ngìn.