《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_05 Yâ-sû ke Mû-chhîn lâu Hiûng-thi

3:31 Yâ-sû ke â-mê lâu Kì-ke ló-thâi lòi, khî chhai ngoi-poi, chhiu ham ngìn hàng chhièn hi hêm Kì.

3:32 Yû yit khiùn ngìn vì-tén Yâ-sû, yû ngìn lâu Yâ-sû kóng : “Khon-â! Ngì ke â-mê lâu Ngì-ke ló-thâi chhai ngoi-poi sióng-oi kien Ngì.”

3:33 Yâ-sû en kì-teû kóng : “Má-ngìn he Ngài-ke â-mê lâu Ngài-ke hiûng-thi nò?”

3:34 Yâ-sû chhiu khon chhô chhai Kì chû-vì ke ngìn, kóng : “Ngì-teû chhiu-he Ngài-ke â-mê lâu Ngài-ke hiûng-thi !

3:35 Yîn-vi m̀-lun má-ngìn hàng Song-chú ke chṳ́-yi, liá-ke chhiu-he Ngài-ke hiûng-thi, chí-moi, lâu â-mê.”