《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_03, Mì-lu ke Yòng

18:10 “Ngì- teû oi se-ngi, m̀ hó khon- khiâng ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn; yîn-vi ngài lâu ngì-teû kóng :
18:11 Kì- teû ke sṳ́-chá sòng-sòng khî chhai Ngài thiên-táng ke Â-pâ mien-chhièn.
18:12 Ngì-teû oi ngióng-pân sióng nò? Ká-sṳ́ yit-ke-ngìn yû yit-pak-chak yòng, khì-chûng yit-chak sṳt-thet-hi, kì kám-kóng m̀-voi piong-thet kiú-sṳ̍p-kiú-chak chhai sân-phài-táng, lòi chhìm ke-chak mì-lu ke yòng mâ?
18:13 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, na kì chhṳ̀m-tó ke-chak mì-lu ke yòng,kì yit-thin vi-chho̍k liá-chak yòng lòi fôn-hí, thai ko ke kiú-sṳ̍p-kiú-chak yòng mò sṳt-thet ke fôn-hí.
18:14 Chúng-he, ngì-teû chhai thiên-táng ke Â-pâ, ya mò ngien-yi ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn sóng-sṳt-thet.