《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_3 Ngài Hi ke Thi-fông Ngì-teû Cho-m̀-tet Hi

約 8:21 Yâ-sû chai lâu kì-teû kóng: “Ngài oi lì-khôi, ngì-teû ya-voi chhìm Ngài, ngì-teû ya-voi sí chhai chhṳ-kâ ke chhui-chûng; Ngài só hi ke thi-fông, ngì-teû m̀- tet-hi.”
約 8:22 Yù-thai-ngìn ke liâng-siu chhiu kóng: “Kì kóng: ‘Ngài só hi ke thi-fông, ngì-teû m̀-tet-hi’, kám-kóng Kì oi chhṳ-sat mé”?
約 8:23 Yâ-sû kóng: “Ngì-teû he tui thi-song lòi, Ngài he chhiùng thiên-táng lòi; ngì-teû he su̍k liá-ke sṳ-kie, Ngài m̀-he su̍k liá-ke sṳ-kie.
約 8:24 Ku-só Ngài chhiu lâu ngì-teû kóng, ngì-teû voi sí chhai chhṳ-kâ ke chhui chûng; yîn-vi ngì-teû ki-yèn m̀ sin Ngài chhiu-he ‘Chhṳ-yû Yún-yû’ ke yit-vi, ngì-teû chhiu-voi sí chhai chhṳ-kâ ke chhui.”
約 8:25 Só-yî kì-teû chhiu mun Kì kóng: “Ngì he má-ngìn?” Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng: “Ngài yit khôi-sṳ́ chhiu lâu ngì-teû kóng-ko”.
約 8:26 Koân-he ngì-teû, Ngài yû chhin-tô sṳ yin-tông oi kóng, yin-tông oi ton; chúng-he chhâi-khién Ngài lòi ke he chṳ̂n-sṳ̍t; Ngài chṳ́-yû chiông tui Kì ke-vi thâng-tó ke fa, lòi chhòn pûn sṳ-kiên-ngìn.”
約 8:27 Kì-teû mò mìn-pha̍k Yâ-sû só kóng ke, he koân-he Â-pâ ke sṳ.
約 8:28 Só-yî Yâ-sû chhiu kóng: “Tén-to ngì-teû chiông Ngìn-Chṳ́ khià- hí-lòi yî-heu, ngì-teû chang tî Ngài chhiu-he ke yit-vi, ya tî Ngài mò phìn chhṳ-kâ cho-mak-ke , chṳ́-yû cheu Â-pâ kâu Ngài-ke, Ngài chhiu kóng liá-teû fa.
約 8:29 Chhâi-khién Ngài lòi ke ya-he lâu Ngài thùng-chhai; Kì mò piong Ngài kû-tân, yîn-vi Ngài sṳ̀-sòng cho Kì só fôn-hí ke sṳ.”
約 8:30 Chhai Kì kóng liá-teû fa ke sṳ̀, chhiu-yû chhin-tô ngìn sin-kho Kì.