《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_5 Yún-sên ke Fa

約 6:60 Kiâ mùn-thù yû chhin-tô ngìn thâng-tó chhiu kóng: “Liá-ke fa án ngang, má-ngìn voi thâng nò?”
約 6:61 Yâ-sû chhṳ-kâ tî Kiâ mùn-thù yîn-vi liá-ke fa lòi am-chûng ngi-lun, chhiu tui kì-teû kóng: “Liá-ke fa hoi ngì-teû sin-sîm yeù-thung he mò?”
約 6:62 Na ngì-teû khon-to Ngìn-Chṳ́ sông to Kì ngièn-lòi ke só-chhai, yu ngióng-pân nò?
約 6:63 He Sṳn-Lìn chang su ngìn sâng-miang, ngiuk-thí he mò mak-ke lu-yung ke; Ngài lâu ngì-teû kóng ke fa, chhiu-voi pûn ngì-teû tet-tó sâng-miang ke Lìn.
約 6:64 Chúng-he ngì-teû tông-chûng yû ngìn m̀ sin. (Yîn-vi Yâ-sû chó chhiu tî m̀ sin ke he má-ngìn, má-ngìn voi chhut-mai Kì.)
約 6:65 Kì chhiu kóng: “Só-yî Ngài yû lâu ngì-teû kóng, na m̀-he Ngâ Â-pâ ke ên-tién, mò ngìn voi lòi chhiu-khiun Ngài.”
約 6:66 Tui ke-sṳ̀ hí, Yâ-sû ke mùn-thù yû hó-tô ngìn thui-chhut-hi, mò chai lâu Kì khiung-ha hàng.
約 6:67 Yâ-sû tui Kiâ sṳ̍p-ngi ke mùn-thù kóng: “Ngì-teû nò? Ngì-teû ya sióng-oi lì-khôi Ngài mâ?”
約 6:68 Sî-mùn Pí-tet en Kì kóng: “Chú â ! Ngì yû yún-sên chṳ̂ tho, ngài-teû oi hi thèn má-ngìn?”
約 6:69 Ngài-teû sin, ya tî Ngì he Song-chú ke-vi lòi ke Sṳn-Chá.
約 6:70 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngài kám m̀-he sién ngì-teû sṳ̍p-ngi ke ngìn, chúng-he ngì-teû chûng yû yit-ke ngìn he mò-kúi?”
約 6:71 Yâ-sû he kóng Kâ-lio̍k-ngìn Sî-mùn ke lai-é, Yù-thai, yîn-vi liá-sà chhiu-he sṳ̍p-ngi ke mùn-thù chûng ke yit-ke, chhiu-he heu-lòi chhut-mai Yâ-sû ke.