《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 28 chông_01 Yâ-sû Fu̍k-fa̍t

28:1 Ôn-sit-ngit ko-hi, lî-pai-ngit thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â lâu phe̍t-ke Mâ-li-â hi khon Kì-ke mu-thi.
28:2 Khon-â! Fat-sên thai thi-thûng; yîn-vi yû Chú ke sṳ́-chá chhiùng thiên-táng hâ-lòi, hàng-chhièn-lòi sái-khôi ke sa̍k-theù, chhiu chhô chhai sa̍k-theù-táng-kô.
28:3 Kì-ke yùng-mau he chhiong thiên-táng ke ngiap-lang, Kì-ke sâm chhiong siet án pha̍k.
28:4 Chhai ke-vi ke vi-pîn, kiâng-to ki̍t-ki̍t-chûn, chhiong hak-to voi sí ke ngìn án-ngiòng.
28:5 Sṳ́-chá tui fu-ngìn-kâ kóng : “Ngì-teû mo̍k kiâng; yîn-vi Ngài tî ngì-teû chhai chhìm ke pûn ngìn tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke Yâ-sû.
28:6 Kì mò chhai liá; Kì yí-kîn cheu Kì só kóng ke fa, Kì fu̍k-fa̍t lé. Ngì-teû hó lòi khon ôn-piong Chú ke só-chhai.
28:7 Ngì-teû kiak-kiak hi lâu Kiâ mùn-thù kóng : ‘Kì yí-kîn chhiùng sí fu̍k-fa̍t; liá-ha Kì voi pí ngì-teû siên ko hi Kâ-li-li; Ngì-teû chhai ke yit-thin voi kien-tó Kì.’ Khon-â! Oi ki-tet Ngài lâu ngì-teû kóng ke fa.”
28:8 Kì-teû chhiu kiak-kiak lì-khôi mu-thi, chhin kiâng yu chhin fôn-hí, cheú-hi lâu Yâ-sû ke mùn-thù kóng.
28:9 Khon-â! Yâ-sû chhìm-tó kì-teû kóng : “Phìn-ôn.” Fu-ngìn-kâ chhiu hàng- chhièn hi, nám-tén Kì-ke kiok, lòi pai Kì.
28:10 Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng : “Mo̍k kiâng; hi lâu Ngài-ke hiûng-thi kì-teû kóng, hó hi Kâ-li-li, chhai ke-vi chhiu yit-thin kien tó Ngài.