《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_4 Hî-lia̍p-ngìn Oi Kien Yâ-sû

約 12:20 Chhai chiet-khì-chûng, lòi-to Yâ-lu-sat-lâng cho lî-pai ke ngìn, khì-chûng yû kí-ke Hî-lia̍p-ngìn.
約 12:21 Chúng-he liá kí-sâ lòi kien Kâ-li-li ke Pak-soi-thai-ngìn Fî-li̍t, chhiu khiù kì kóng: “Sîn-sâng, ngài-teû sióng-oi kien Yâ-sû.
約 12:22 Fî-li̍t chhiu-lòi lâu Ôn-tet-lie̍t kóng; Ôn-tet-lie̍t lâu Fî-li̍t chhiu khiung-ha hi lâu Yâ-sû kóng.
約 12:23 Yâ-sû en kì-teû kóng : “Sṳ́ Ngìn-Chṳ́ tet yùng-kông ke sṳ̀-heu to lé.
約 12:24 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, yit-lia̍p ma̍k-é, ká-sṳ́ m̀-he lo̍k chhai nài-tú lòi sí, chhiu hàn-he yit-lia̍p; ká-sṳ́ sí-thet chhiu kiet-chṳ́ tô-tô.
約 12:25 Ngìn siak kì-ke sâng-miang, chhiu pit song-sṳt sâng-miang; yu ngìn he hén hî-sên kì-ke sâng-miang chhai liá sṳ-kie, kì chhiu pit pó-chhùn to yún-sên.
約 12:26 Na yû ngìn fu̍k-sṳ Ngài, kì chhiu-oi thèn Ngài; Ngài só chhai nai-vi, fu̍k-sṳ Ngài-ke ya pit khiung-ha chhai nai-vi; ká-sṳ́ yû ngìn fu̍k-sṳ Ngài, Â-pâ chhiu yit-thin chhung-yung kì.