《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_03 Fu̍k-fa̍t ke Mun-thì

22:23 Chhai ke-ngit, yû Sat-tú-kâi-ngìn, kì-teû m̀ siông-sin fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ; lòi kien Yâ-sû, mun Kì kóng:
22:24 “Sîn-sâng, Mô-sî yû kóng : ‘Na yû ngìn ko-sṳ̂n-lé, mò chṳ́-ńg, kiâ ló-thâi chhiu-oi thó kì-ke â-só, thoi â-kô chhòn-chûng chiap-thoi.’
22:25 Liá-ha ngài-teû liá-vi sṳt yû chhit-ke hiûng-thi, thai-kô kiet-fûn heu, màng yû chṳ́-ńg chhiu sí-thet, liù-hâ pû-ngiòn pûn kiâ ló-thâi;
22:26 thi-ngi ke, thi-sâm ke, chhṳ̍t-to thi-chhit ke, ya-he án-ngiòng.
22:27 Chui-mî, ke fu-ngìn-kâ ya ko-sṳ̂n.
22:28 Chúng-he, to fu̍k-fa̍t ke sṳ̀-heu, ke fu-ngìn-kâ son-he má-ngìn ke pû-ngiòng nò? Yîn-vi chhiòn-phu sṳt thó-ko kì.”
22:29 Yâ-sû tui kì-teû kóng: “Ngì-teû m̀-chhok lé, yîn-vi ngì-teû m̀ mìn-pha̍k Sṳn-kîn, ya m̀ mìn-pha̍k Song-chú ke khièn-nèn.
22:30 Kì-teû tui sì fu̍k-fa̍t ke sṳ̀-heu, ya mò thó, ya mò ka, chhiu-he lâu thiên-táng ke sṳ́-chá khiung-yong.
22:31 Koân-he sí-ngìn fu̍k-fa̍t ke sṳ, ngì-teû kám-kóng m̀-chhièn thu̍k-ko Song-chú hiong ngì-teû só kóng-ke fa mâ? Kì kóng :
22:32 ‘Ngài he Â-pak-lâ-hón ke Song-chú, Yi-sat ke Song-chú, Ngâ-kok ke Song-chú? Song-chú m̀-he sí-ngìn ke Song-chú, he sâng-ngìn ke Song-chú.”
22:33 Chung-ngìn thâng-tó Kì-ke kau-hiun, chhiu kám-kok thai hî-khì.