《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 17 chông_01, Kói-pien Hìn-siong

17:1 Ko liuk-ngit yî-heu, Yâ-sû tai-tén Pí-tet, Ngâ-kok, lâu Yok-hon lióng hiûng-thi, kì-teû khiung-ha sông yit-chho kô-sân, mò phe̍t-ke ngìn.
17:2 chhiu chhai kì-teû mien-chhièn,Yâ-sû ke hìn-siong kói-pien: Kì-ke mien fat-kông chhiong ngit-theù, Kì-ke sâm-fu ya chhiong kông án pha̍k.
17:3 Khon hâ! Mô-sî lâu Yî-li-â chhai ke-vi lâu Yâ-sû kóng-fa.
17:4 Pí-tet chhiu tui Yâ-sû kóng : “Chú â, ngài-teû chhai liá-vi chhin hó, Ngì he ngien-yi, ngài chhiu chhai liá-vi lòi tap sâm-kiên liàu-è, yit kiên vi-chho̍k Ngì, yit kiên vi-chho̍k Mô-sî, yit-kiên vi-chho̍k Yî-li-â.”
17:5 Pí-tet hàn chhai ke kóng-fa, yû yit-te chhan-lan ke yùn chhut-hien, chá-tén kì-teû. Fut-yèn chhiùng yùn yû sâng chhòn chhut-lòi kóng : “Liá-ke he Ngài só oi-siak ke Chṳ́, Ngài ke sîm só fôn-hí ke; ngì-teû oi thâng-chhiùng Kì.”
17:6 Mùn-thù thâng-tó liá-ke sâng, chhiu fî-sòng chho̍k-kiâng, chhiòn-phu phuk-lo̍k chhai thi-nài hâ.
17:7 Yâ-sû hàng-chhièn lòi, phok kì-teû, chhiu kóng : “Hong hí-lòi, m̀-sṳ́ kiâng.”
17:8 Mùn-thù ngo-theù yit khon, mò khon-tó phe̍t-ngìn, chṳ́-yû Yâ-sû thin-thin.
17:9 Kì-teû hâ-sân ke sṳ̀-heu, Yâ-sû fûn-fu kì-teû kóng : “Ngìn-chṳ́ màng tui sí fu̍k-fa̍t yî-chhièn, ngì-teû chhiên-van m̀-hó chiông só khon-tó ke yi-siong lâu phe̍t-ngìn kóng.
17:10 Kì-ke mùn-thù mun kóng : “Ngióng-pân Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ kóng, Yî-li-â yit-thin oi siên lòi nò?”
17:11 Yâ-sû en kóng : “Yî-li-â yit-thin oi siên lòi sṳ́ van-sṳ fu̍k-ngièn.”
17:12 Chúng-he Ngài lâu ngì-teû kóng, Yî-li-â yí-kîn to lè, khó-sit ngìn m̀ sṳt Kì, fán-chón sùi-sîm só oi lòi tui-thai Kì. Án-ngiòng Ngìn-chṳ́ ya pit-thin voi su kì-teû ke khú-thu̍k.” 17:13 Liá-sṳ̀ Mùn-thù chang tî Yâ-sû só lâu kì-teû kóng ke, he chṳ́ Sṳ̂-sé Yok-hon.