《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 chông_02 Yit-ke Ngoi-pâng Fu-ńg ke Sin-sîm

7:24 Yâ-sû chhiùng ke thi-fông lì-khôi, chhiu ngi̍p Thai-ngì-sàng fu-khiun ke thi-fông, Kì he̍t chhai yit-ke ngìn-kâ, mò oi pûn ngìn tî, m̀-ku yún-chhòng m̀-he̍t.

7:25 Yû yit-ke fu-ngìn-kâ, kì-ke moi-é pûn sià-lìn fu-sṳ̂n, thâng-tó Yâ-sû ke sṳ, chhiu lòi kien Kì, khúi chhai Kì ke kiok-chhièn.

7:26 Liá-ke fu-ngìn-kâ he ngoi-koet-ngìn, chhai Si-li-â ke Fî-nì-kî chhut-se ke. Kì chhiu khiù Yâ-sû chiông kì moi-é sṳ̂n-song ke liá-teû kúi kón-chhut-hi.

7:27 Yâ-sû chhiu lâu kì kóng : “Oi pûn chṳ́-ńg siên sṳ̍t-páu; yîn-vi nâ liá-teû chṳ́-ńg ke piáng-è thiáu pûn keú-é sṳ̍t he m̀-chho̍k ke.”

7:28 Ke fu-ngìn-kâ en Kì kóng : “Chú â ! Liá-he mò m̀-chho̍k, chúng-he chok-tái-hâ ke keú-é me sṳ̍t chṳ́-ńg só chhûn ke piáng-sui-é â !”

7:29 Yâ-sû chhiu lâu kì kóng : “Yîn-vi ngì liá-ki fa, ngì hó chón-hi; kúi yí-kîn chhiùng ngiâ moi-é sṳ̂n-song chhut-hi-lé.”

7:30 Ke fu-ngìn-kâ chhiu chón-hi kì-ke vuk-kâ, khon-tó moi-é soi chhai mìn-chhòng-táng; kúi yí-kîn chhut-hi-lé.