《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_05 Ya-sû Yî-hó Chhin Tô Phiang-ngìn

1:29 Kì-teû yit chhut-hi fi-thòng, chhiu thùng Ngâ-kok lâu Yok-hon, ngi̍p Sî-mùn lâu Ôn-tet-lie̍t ke vuk-kâ.

1:30 Sî-mùn ke chhông-mîn-ôi pot-phiang, fat-seû chhin li-hoi, chhai mìn-chhòng-táng soi-muk; Yâ-sû yit-to, chhiu yû ngìn kóng pûn Yâ-sû tî.

1:31 Yâ-sû chhiu hàng chhièn hi, khiên kì-ke sú, fù kì hí-lòi; seû-ngie̍t chhiu thui-thet, fu-ngìn-kâ chhiu hong-hí-lòi cheû-thai kì-teû.

1:32 To lìm-am, ngit-theù lo̍k-sân ke sṳ̀-heu, yû chhin tô ngìn tai pot-phiang lâu pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn, lòi kien Yâ-sû.

1:33 Sàng-nui ke ngìn chhiòn-phu chhi-si̍p chhai mùn mien-chhièn.

1:34 Yâ-sû yî-hó chhin-tô pot-phiang ke ngìn, yu kiuk-cheú chhin-tô kúi; ya m̀-chún ke-teû kúi kóng-fa, yîn-vi kúi sṳt Kì he má-ngìn.