《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_4, Yâ-sû lâu Phe̍t-sî-puk

12:22 Ke-sṳ̀, yû ngìn tai yit-ke pûn kúi fu-sṳ̂n, mô-muk ke á-è lòi Yâ-sû mien-chhièn.Yâ-sû yî-hó kì, sṳ́ á-è yû phan-fap kóng fa ya khon tet-tó.
12:23 Chung-ngìn chhin chho̍k-kiâng, chhiu kóng : “ Liá-ke chhièn he Thai-vi ke chṳ́-sûn mâ ?”
12:24 Fap-li-soi-ngìn thâng-tó chhiu kóng : “Liá-ke ngìn kiuk-kúi, he khau kúi-vòng Phe̍t-sî-puk, na mò, Kì chhiu mò phan-fap!”
12:25 Yâ-sû tî kì-teû ke yi-sṳ, chhiu lâu kì-teû kóng : “Thai-fam koet-kâ chhṳ-siông fûn-chên, ke koet-kâ yit-thin phai-thet; thai-fàm sàng-sṳ ya-he kâ-thìn chhṳ-siông fûn-chên, yit-thin voi khî-m̀-he̍t.
12:26 Ká-sṳ́ Sat-tan kiuk Sat-tan, chhiu he chhṳ-siông fûn-chên, kì ke koet ngióng-pân khî-tet-chhai nò?
12:27 Na Ngài khau Phe̍t-sî-puk lòi kiuk kúi, ngì-teû ke chṳ́-thi he chia má-ngìn lòi kiuk-kúi nò? Án-ngiòng ngì-teû ke chṳ́-thi voi chṳn-mìn he ngì-teû m̀-chho̍k !
12:28 Na Ngài he chia Song-ti ke Sṳn-Lìn lòi kiuk kúi, chṳn-mìn Song-ti yí-kîn chhai ngi-teû tông-chûng chóng-khièn lé.
12:29 ‘‘ Chhù-fî siên chhàn-tén yúng-sṳ, chang yû fap-thu ngi̍p kì-ke vuk-hâ lòi chhióng kì-ke chhòi-sán.
12:30 ‘‘M̀ thùng Ngài khiung-ha ke, chhiu he fán-tui Ngài ke; m̀ thùng Ngài khiung-ha sû-si̍p ke, chhiu he tá-san ke.
12:31 Só-yî, Ngài lâu ngì-teû kóng, ngìn só fam ke chhui-ok lâu fí-pong ke fa yit-thin oi tet-tó sa-miên; chúng-he fí-pong Sṳn-Lìn chhiu yit-thin mò khó-nèn tet-to sa-miên.
12:32 Put-lun má-ngìn kóng fa lòi fâm-tó Ngìn-chṳ́, hàn-yû khó-nèn tet-tó sa-miên; chúng-he yû ngìn kóng-fa lòi siet-thu̍k Sṳn-Lìn ke, put-lun kîm-sên ya-he lòi-sṳ, mò khó-nèn tet-tó sa-miên.