《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_4, Lun Thiên-táng ke Chhòi-pó

6:19 “Ngì-teû m̀-hó chit-chhùn chhòi-pó chhai thi-song, yîn-vi yû chhùng-è lòi chu, ya voi sâng-lû, yu yû chhe̍t-é tá-fai mùn lòi theû.
6: 20 Ngì-teû oi vi chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-pó chhai thiên-táng, chhùng-è m̀ voi lòi chu, ya m̀-voi sâng-lû, chhe̍t-é m̀-voi tá-fai mùn lòi theû.
6: 21 Yîn-vi ngì-teû ke chhòi-pó chhai nai-vi, ngì-teû ke sîm ya yit-thin chhai ke-vi.