《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_3 Chung-ngìn Chhìm Yâ-sû

約 6:22 To thi-ngi-ngit liù chhai hói ke-phién ke-teû chung-ngìn sióng-tó chhai ke-vi mò phie̍t-thiàu sòn, chṳ́-yû yit-thiàu se-sòn-è, ya khon-tó Yâ-sû mò lâu Kiâ mùn-thù khiung-ha sông-sòn, chṳ́-yû Kiâ mùn-thù chhṳ-kâ hi;
約 6:23 chúng-he yû kí-thiàu se-sòn-è tui Thì-pí-lî-â lòi, chhai Chú chuk-chhia heu chung-ngìn sṳ̍t liòng-sṳ̍t ke-vi fu-khiun ;
約 6:24 só-yî chung-ngìn khon-tó Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù mò chhai ke-vi, kì-teû chhiu sông-sòn, lòi-to Kâ-pak-nùng chhìm Yâ-sû.