《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_4 Yâ-sû ke Mài-chong

約 19:38 Liá-teû sṳ chṳ̂-heu, A-li-mâ-thai-ngìn ke Yok-sit, chhiu-he Yâ-sû yit-ke mùn-thù (yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-siu, thu̍k-he chhai am-chûng, ) liá-sà khiù Pí-lâ-tô chún kì liâng Yâ-sû ke sṳ̂n-sṳ, Pí-lâ-tô chhiu chún kì-ke chhiáng-khiù.
約 19:39 Ke chhai am-pû-theù sṳt lòi kien Yâ-sû ke Nì-kô-tet-mu lâu Yok-sit khiung-ha lòi, tai mu̍t-yo̍k lâu chhṳ̀m-hiông siông-chhâm, thai-yok yû sâm-sṳ̍p kûng-kîn.
約 19:40 Kì-teû chhiu chiông Yâ-sû ke sṳ̂n-thí yung chhû-pu-thiàu lâu ke-teû hiông-liau chhàn-hó, cheu Yù-thai-ngìn ôn-chong ke lî.
約 19:41 Chhai Yâ-sû tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke thi-fông yû yit-ke fâ-yèn; chhai yèn-lî yû yit-chak m̀-sṳt chong-ko ngìn ke fùn-mu.
約 19:42 Yîn-vi ke-ngit he Yù-thai-ngìn Ôn-sit-ngit ke chhièn-yit-ngit, ke fùn-mu yu chhin khiûn, kì-teû chhiu chhai ke-vi chong Yâ-sû.