《江嵐客家文學專欄》

| | | 轉寄

文化中心

  今晡日玲容老師帶ngài去新營「台南縣文化中心」,這he ngài來台南一年零頭一擺去文化中心。

  打早玲容老師來屋家載ngài,佢he ngài來麻豆熟識ke第一位朋友,佢盡有才華又當謙虛,當熱心ke細阿妹仔,得人惜又有人緣,行到奈位都有人熟識佢,佢載ngài去參加客家研習、楊逵文學營、西拉雅夜祭等等,總爺藝文中心有活動、麻豆柚花飄香音樂會、海埔池王府新春民俗表演等等活動都會通知ngài,佢he盡得人惜ke台南人。

  台南縣文化中心堵堵好在該展覽得奬作品,有水墨、攝影、油畫、版畫、水彩等等,當幸運堵著得奬ke畫家,同佢請教這兜得奬ke圖畫,講著水墨各有見解,這下ke後生人mò耐心,m̀肯花時間練習素描ke基礎,先生就教佢兜用投影片作畫,m̀過畫出來ke作品總會有敗筆,陰影光線做出來ke效果mò靚,恁仰ke作品,老畫家當有意見。有一幅畫來當幼工,ngài試著畫家當有自家ke想法同幼路ke心思,佢ke圖雖然在畫框肚項,m̀過pûn ngài試著有跳脫畫框ke意境,ngài當合意該張。m̀過,該幅mò打頭幾名,打頭名該幅he水墨,單淨用烏白兩色表現,肚項畫ke he骷髏頭該兜怪力亂神ke東西,該he頹廢風,ngài個人mò合意這種作品,ngài行溫馨路線,mò合意頹廢風ke表現,社會亂罔亂,做得lâu社會亂象表現到作品項,mò問題,m̀過做m̀得鼓勵恁仰ke風氣。

  辛苦經營打基礎畫出來ke東西,大體都得著入選定定,當然這兜人大體都he年紀較大ke畫家,頭幾名ke畫風做盡he魍魎鬼魅之類ke東西,得奬ke旦旦he後生人。文化藝術ke進步,m̀使守等舊教,正有進步ke空間mò m̀著,總he任何一樣事,基礎打m̀好,實力mò罅穩當,下二擺成功ke機會就較少,這正he ngài盡愁ke台灣教育。

  聽這兜畫家講,這張圖有某麼該先生ke影,一看就知he麼儕ke學生仔畫ke,連圖上ke題字就he厥先生提ke,該字體大家me識,盡好笑ke he考美術系送件ke時節,逐張圖頂項ke字都共樣,面試ke教授看著就問學生仔,這字he麼人題ke,有兜學生仔會講自家寫ke,有兜較老實就會講he老師寫ke,細人仔憨憨mò經驗,其實教授又m̀ he憨仔,佢兜一看嘛知he麼人ke字體,he麼儕ke學生仔。

  圖書館設在文化中心肚項,今晡日mò時間好看書,m̀過肚項書盡多,設備異好,這he ngài來台南以來尋著盡大ke資源,尤其he該間mò半儕人在該利用ke資料庫,將來做得做吾ke研究室。

  臨暗,玲容老師講愛度ngài去天鵝湖,單淨聽著恁靚ke名,就pûn ngài想著世界盡有名ke芭蕾舞天鵝湖靚靚ke畫面,苗條ke身材,輕盈ke舞步,有藝術有愛情有當靚ke男女主角,浪漫ke氣氛當迷人。入秋時分,下晝五點邊仔,來到日頭紅紅ke臨暗,風堵堵好涼,同三兩ke好朋友行到木製ke人行道項,楊柳隨風搖擺,雨豆樹開等水紅色ke花,生來像羽毛球樣仔,he堵著落雨時,雨豆葉就會合起來,佢屬見笑花科,當得人惜;台灣欒樹開花合(ka̍k)打子,一樹ke秋意掛到淰淰,lâu恬靜ke天鵝湖加添色彩,噴水池噴出高高ke水柱,pûn風吹啊去,看起來像一大片ke水濂當靚當浪漫,這個時節he堵堵pûn日頭晟到,該片濛濛細雨就會變到七彩畫布,增加湖色風光,陂塘肚一群水鴨仔泅來泅去,排歸排仔一列長長當生趣,湖邊ke蓮葉大體都燥兮兮仔,賸到較mò風這片還浸青,開等幾蕊mò伴ke秋蓮,pûn人試著異孤恓。恁靚ke天鵝湖,水面項mò看著半隻鵝仔,當打爽,單淨有一對相親相愛放到入門口ke天鵝雕刻,pûn人體會天鵝湖ke氣氛。

  行過新營街,看著一ke看板寫等〈大陸妹共匪餅〉ngài兜當好奇,車仔酊工停下來買,麵粉烰ke一隻長長膨膨看起來當有額樣仔,一隻十五ke銀,咬一口正知肚項he空殼ke薄皮,全mò內容,ngài講:「哇,正經he共匪餅,斷真he土匪,肚項根本mò料,真經pûn共匪打到,有影名符其實。」歸車頂人謔到鬧天。

  文化中心he一ke多元ke心靈花園,有圖畫、繪畫、美術同各式各樣ke文獻資料。Ên做得來尋一垤心靈淨土,me做得享受繽紛ke藝術展覽空間,用自家合意ke方式去感受佢ke魅力。

  2007/11/1