《原鄉.夜合》 客語詩集【前期文章索引】

阿儀同福佬妹 Â ngì thùng ho ló moi

2009.10.04

該隻福佬妹
Ke chak ho ló moi
坐佇墓地唇
Chhô thê mu thi sùn

埋葬在河底ke少年Mài chong chhai hò tái ke seu ngiàn

2009.09.20

ngài後生時節ke一部份生命
Ngài heu sâng sṳ̀ chiet ke yit phu fun sên miang
儘久儘久以前就埋葬佇地泥底下
Chhin kiú chhin kiú yî chhièn chhiu mài chong thê thi nài tái hâ

客人花 Hak ngìn fâ

2009.09.06

日日夜夜
Ngit ngit ya ya
客家人ke生命花謝了又開
Hak kâ ngìn ke sên miang fâ chhia liáu yu khôi

老弟阿貴淞 Ló thâi â kui chhiùng

2009.08.23

面相看起來蓋像老人家
Mien siong khon hí lòi koi chhiong ló ngìn kâ
還小就分人喊做老牯
Vàn se chhiu pûn ngìn ham cho ló kú

看海 Khon hói

2009.08.09

想到了,就騎自轉車去看海
Sióng tó è, chhiu khì chhṳ chón chhâ hi khon hói
海像知己ke朋友對我講沒停
Hói chhiong tî kí ke phèn yû tui ngài kóng mò thìn

羊尾仔看詩 Yòng mî é khon sṳ̂

2009.07.26

一隻羊尾仔
Yit chak yòng mî é
停立睡蓮面上
Thìn li̍p soi lièn mien hong

時間ke身影 Sṳ̀ kiân ke sṳ̂n yáng

2009.07.12

響著滴滴答答ke腳步聲
Hióng tén ti ti ta ta ke kiok phu sâng
無形也無跡
Mò hìn yâ mò chiak

時間ke網床 Sṳ̀ kiân ke mióng chhòng

2009.06.28

時間牽著長長ke幼絲
Sṳ̀ kiân khiân tén chhòng chhòng ke yu sî
編織軟爽ke網床
Piên chṳt ngiôn sóng ke mióng chhòng

臨暗ke樹林 Lìm am ke su lìm

2009.06.14

樹枝上ke鳥仔
Su kî hong ke tiâu é
放聲大喊愛侶ke名仔
Piong sâng thai hêm oi lí ke miàng é

世間門 Sṳ kiân mùn

2009.05.31

拚老命尋來源ke秘密
Pia ló miang chhìm lòi ngiàn ke pi me̍t
人世間喜樂哀愁ke山門
Ngìn sṳ kiân hí lo̍k ôi seù ke sân mùn

光ke信仰 Kông ke sin yóng

2009.05.17

黑雲後ke日頭
Vû yùn heu ke ngit theù
遠遠傳來開花ke信仰
Yán yán chhòng lòi khôi fâ ke sin yóng

愛 Oi

2009.05.03

沒瞭解愛ke年紀
Mò liáu kiái oi ke ngiàn kí
放心去愛全世界
Fong sîm hi oi chhiòn sṳ kiai

雨中ke美濃 Yí chûng ke Mì Nùng

2009.04.19

hàng-ngi̍p yí-chûng ke Mì-nùng sân-kú
行入雨中ke美濃山谷
chhûn-sú ngiàng-chiap ke liu̍k-set sân-mak
伸手迎接ke綠色山脈 chhûn sú ngiàng chiap ke liu̍k set sân mak

田舍臨暗 Thièn sa lìm am

2009.04.05

煮熟ke紅日頭
Chú su̍k ke ngit teù
龜做一粒大圓粄
Kûi cho yit lia̍p thai yàn pán

平埔福佬客家台灣人 Phìn Phû Ho Ló Hak Kâ Thòi Vân ngìn

2009.03.22

纏著我身上
Chhàn tén ngài sṳ̂n hong
平埔福佬客家結結相連
Phìn Phû Ho Ló Hak Kâ kiat kiat siông lièn

六堆客家人 Liuk tûi Hak Kâ ngìn

2009.03.08

好讀書又清淨ke客家人
Hau thu̍k sû yu chhîn chhiang ke Hak Kâ ngìn
毋好忘了客家話
M̀ hó mong liáu Hak Kâ fa

客家話 Hak Kâ fa

2009.02.22

係麼人
He mán ngìn
滅絕台灣客家話
Me̍t chhiet Thòi Vân Hak Kâ fa

溝背庄ke外阿婆 Kiêu Poi chông ke ngoi â phò

2009.02.08

還小去外阿婆屋家
Vàn se hi ngoi â phò vuk khâ
每日邀朋友灌土狗仔
Mî ngit yeû phèn yû kon thú kiéu é

平埔客家阿婆 Phìn Phû Hak Kâ â phò

2009.01.25

消失ke平埔族ke老婦人家
Seû sṳt ke Phìn Phû chhu̍k ke ló fu ngìn kâ
流落佇客家人屋家
Liù lo̍k thê Hak Kâ ngìn vuk khâ

下六根步月樓保衛戰 Hâ Liuk Kîn phu ngia̍t leù pó vi chan

2009.01.11

台灣變天
Thòi Vân pien thiên
日本人要來管台灣人了
Ngit Pún ngìn oi lòi kón Thòi Vân ngìn nè

蕭家屋前竹頭樹 Seû kâ vuk chhièn chuk theù su

2008.12.28

財富像水流入來
Chhòi fu chhiong súi liù ngi̍p lòi
落腳六根起大屋
Lo̍k kiok Liuk Kîn hí thai vuk

假使美濃會起水庫 Ká sṳ̀ Mì Nùng voi hí súi khu

2008.12.14

半夜醒來
Pan ya siáng lòi
會聽到河壩噭泣ke悲聲
Voi thâng tó hò pa keu chṳ̂ ke pî sâng

冬夜ke面帕粄-記白色年代 Tûng ya ke mien pha pán-ki phat set ngiàn thoi

2008.11.30

台灣ke白色恐怖年代
Thòi Vân ke pha̍k set khiúng pu ngiàn thoi
盡多讀書人分人獵殺
Chhin tô thuk sû ngìn pûn ngìn liet sat

肖應 Seu Yin

2008.11.16

著一領油粕粕ke爛衫褲
Chok yit liâng yù chi chi ke lan sâm fu
頭腦毛長到膝頭
Theù nà mô chhòng to chhit theù

發香先生 Fat hiông sîn sâng

2008.11.02

半路竹林屋ke發香先生
Pan lu chuk lìm vuk ke Fat hiông sîn sâng
台北醫專畢業後就歸鄉下
Thòi pet yî chôn pit ngia̍p heu chhiu kûi hiông ha

秋夜放田水 Chhiû ya piong thièn súi

2008.10.19

風吹過田坵尾ke竹頭樹
Fûng chhôi ko thièn khiû mî ke chuk theù su
盡多小鬼佇竹葉尾喊我等
Chhin tô se kúi thê chuk ya̍p mî hêm ngài tên

阿妹看人搞烏龍仔... moi khon ngìn káu vû liùng é

2008.10.05

大當晝,大人睡目
Theu tông chu,thai ngìn soi mu̍k
細人仔偷偷走去伯公樹下搞烏龍仔
Se ngìn né theû theû cheú hi pak kûng su hâ káu vû liùng é

熱天當晝...Ngia̍t thiên tông chu

2008.09.21

狗仔哈呀哈
Kiéu é ha a ha
目珠失神看著人
Mu̍k chû sṳt sṳ̀n khon tén ngìn

割禾仔/Kot vò é

2008.09.07

大日頭下
Thai ngit theù hâ
男仔人戴笠mà脫去上衣
Nàm mé ngìn tai lip mà thot het song yî

清早ke圳溝滣/Chhîn chó ke chun kiêu sùn

2008.08.24

br>

夜合-獻分妻同客家婦女

2008.08.10

夜合
Ya ha̍p
花蕊全開
Fâ lûi chhiòn khôi

台灣菊蘭-詩送葉菊蘭

2008.07.27

請愛我等ke台灣
Chhiáng oi ngài tên ke Thòi Vân
永遠ke台灣
Yún yán ke Thòi Vân

阿桂姐

2008.07.13

笑起來
Seu hí lòi
像一蕊又一蕊初開ke曇花
Chhiong yit lûi yu yit lúi chhû khôi ke thàm fâ

背榖走相趜e細妹é

2008.06.29

半笑半噱
Pan seu pan nak
赤腳馬踏行歸來
Chhak kiok mâ tha̍p hàng kûi lòi

去高雄賣粄仔ke阿嫂

2008.06.15

沒禮拜沒年節
Mò lî-pai mò ngiàn-chiet
每日暗晡收攤後
Mî ngit am pû sû tâm heu

故鄉ke老庄頭

2008.06.01

還小時節老人家常常講起
Fàn se sṳ̀ chiet ló͘ ngìn kâ sòng sòng kóng hí
三山國王廟ke山神
Sâm sân koet vòng meu ke sân sṳ̀n

將「原鄉.夜合」以「羅馬拼音」呈現之感言

2008.05.18

曾醫師為tio̍h beh hō͘ koh-khah chē人了解客家文化之美,試探以「羅馬拼音」對照ê方式來koh再版chit本詩集。

產婆踏話頭─序曾貴海客語詩集《原鄉.夜合》

2008.05.04

南方教父曾貴海醫師ê客語詩集《原鄉.夜合》beh出漢字kap白話字對照版lah!