《李喬小說─寒夜》

| | | 轉寄

兒女情(8)

 大家都透一下大氣。人傑liá時節細聲問:

 「阿爸,剛下你yi像當有把扼——人家,正經肯mò?」

 阿強伯又he án-ngiòng幽密ke一笑,雖然不置可否,大家看該神情,知老阿爸準he钁頭落地,底下ke還吂看到卻也知mak-ke啦。

 Tui出嫁改做招贅ke方式,還he由阿陵轉告阿漢ke。聽到liá改變,他茫然一下,意外ke,卻yi像màng加深思,就點頭了。

 「莫決定到恁遽。」阿陵講他。

 「唉!又做得樣仔?」

 「Ngài sṳ̀講:值mò?三年哩!」阿陵ke口氣,yi像he責備他。

 「Mak-ke意思?反正……」

 「Oi知『招出』ke方式,將來,mak-ke都分m̀到哩。」

 「喔,liá mò相干,ngài m̀貪彭家mak-ke。」

 「該你?……」

 「Ngài he……」

 他苦笑,mò講下去。做得lâu阿陵講mak-ke道理喏?其實也正經mò mak-ke大道理喏。

 阿強伯ke信心,得到事實證明。阿漢他答應後,ti彭家ke催促下,馬上轉故鄉銅鑼,尋一位族長「作主」;招贅ke「寫字」儀式上,男方一定oi父或者母到場「作主」;他liá-ha ke情形只做得尋一位同宗長老來充數定定。

 「遽遽去遽遽倒轉來,日仔既經看好。」阿強伯ke面項有一絲安慰ke笑意:「Lâu人請到『寫字』妥當——算算,堵好就he正日仔了。」

 阿陵看阿漢怪怪仔,oi陪他去銅鑼一趟,他m̀肯。阿陵堅持oi去,他嘆氣講:

 「你oi看ngài落喪樣仔?又m̀ he mak-ke光彩事。」

 「該你樣恁急?……」

 「唉!樣仔講喏?你m̀知啦。」

 「Ngài sṳ̀ m̀知!」阿陵火氣當旺。

 He。阿陵m̀會知得。他有時節也試著m̀了解自家。

 M̀過,講自家m̀知,該he自欺;他心中明明白白,該he為著燈妹。Ti liá默默相處ke幾日日仔底肚,燈妹ke背影,側面,幾擺mò意中面對面ke匆匆一睞,都激起心中mò辦法抑制ke激情迴瀾。

 另外,一擺短暫ke談話,he他心中甜甜ke隱密。

 該日食夜後,月光光光ke暗晡頭,阿陵湊他共下去山溪釣蝦公。

 月色好ke暗晡頭,蝦公會成羣泅到淺水石板項遊戲;該he釣蝦公ke好時節。方法he:用兩片山棕葉ke中骨,一枚thak等一隻活小蝦子,當作誘餌,另一枚作成活結繩套;ti羣蝦爭相攻擊誘餌時,繩套mò聲mò息ke tui蝦公尾部套入,然後用力一掣一提,活鮮蹦跳ke大蝦公就pûn「釣」上來啦。

 因為成績m̀理想,阿漢想到下游kha深ke潭唇碰運氣;阿陵卻m̀想離開,他就一儕人順等山溪踏水下去。

 又來到出入山溪ke淺灘仔。Liá搭位,堵好有一儕人tui洗衫ke石板項企起來。

 He燈妹。他一眼就看出來了。

 燈妹m̀知有發現他mò;彎下腰,擐起一大竹籃ke衫褲就oi離開。

 他輕咳一聲。他驚怕嚇著人。

 燈妹愣了一下,mò著驚,卻也斡頭看他一眼。斡頭ke動作lâu 擐竹籃he同時ke;pha he腳下石塊滑溜,或者輕重估計錯誤,燈妹圓身一傾——

 「啊!」他搶前一步,同時伸手去攙扶。

 燈妹既經企正,圓身企等起來,還衝他淺淺一笑。

 月光下,燈妹ke淺笑,就án-ngiòng一綻即收,同時轉過圓身,擐起竹籃開步走開。

 「阿……燈妹……」他tui打一下眼光醒來,冒失ke招呼燈妹。

 「……嗯……」隔一段m̀短ke時間,燈妹正嗯一聲。

 看起來燈妹he打算再回過頭來應ke,但he mò,動作停頓,就ti該片企等等。

 「燈妹……ngài,ngài安做阿漢……劉阿漢。」

 「嗯。」燈妹斡過頭來了,還he短暫ke一ke淺笑。

 「Ngài……ngài來擐竹籃……好mò?」

 燈妹yi像著驚一下,目珠擘到大大蕊。Mò想到燈妹ke目珠會án大哩。

 燈妹搖搖頭,然後遽遽轉身,蹬蹬蹬拾階而上。

 但he燈妹企ti石階ke頂端停下來,又轉身向他liá片講:

 「……mò-oi到……下背該深潭……該……mò淨利……」

 「Mò淨利」he有鬼怪魍魎ke意思。燈妹ti 歹勢慌張中還m̀記得關心自家喏。

 他yi像m̀記得應。淨he久久凝凍ti該片。

 石階上片yi像又出現一ke人影,因為he背(phoe)等月光,只有一ke高大ke輪廓,看m̀出he麼人。

 「陵哥!」他喊。

 人影消失了。阿陵ke應聲卻來自後背。石階頂段he麼人ke影仔喏?

 「麼人看到ngài lâu燈妹講話了?」他想m̀出來。

  Liá-he第一擺lâu燈妹直接講話。亢奮中,有講m̀出ke舒爽;自家粗糙、浮躁ke心,也m̀知樣仔,忽然間轉化為柔柔ke,幼幼ke,甜甜ke,馴馴順順ke;還有,又yi像酸酸ke,澀澀ke,牽腸掛肚ke,充滿mò來由 ke憂愁……

 該時,他瞭然ke看著自家該粒怯懦又興奮ke心;心中ti緩緩凝結,塑造,形成mak-ke……。

 他知自家既經下了mak-ke決心。他也知自家既經mò法度改變自家。

 故所,看起來他he m̀使考慮ke就接受入贅ke條件了。

 回銅鑼,尋一位替他「作主」ke族長,他雖然滿口答應,而且立刻動身,m̀過他mò半息腹案。Ti阿婆活著ke時節,lâu他講ke該兜親戚,liá-ha印象都模糊不清。