《李喬小說─寒夜》

| | | 轉寄

彭家闖入蕃仔林(8)

阿強伯激烈ke情緒平靜下來以後,顛倒試著深深ke後悔。

他he一位威嚴ke家長,m̀過從來寬厚平易,盡少拿嚴厲ke聲色對待家人。今晡日,實在m̀使發án大ke譴!

「Ngài樣會恁呢喏?」他甚至有兜m̀相信自家竟然án-ngiòng粗暴。

他緊想,就he想m̀出一ke道理。唉!他ti心肝肚道嘆起來。

——「橫坑」同高兀ke「屯兵營」間,he一座陡立ke灰褐色巨岩,yi像幾百匹排列等ke人立怪馬,頭那嵯峨凸出,懸掛半空;西北風一吹,怪嘯咻咻。怪馬ke粗腿,直插一汪藍黑ke潭水中。

Liá片he有名ke「盲仔潭」。M̀ he因為青盲仔ti liá片墜潭正得名,傳說he路人行入嵌入馬肚ke一線細路仔時,怪石怪嘯,加上十丈深潭下傳來ke嗚嗚沉響擾人心神,當多路人眼前一下失魂,身仔就高不將pûn「吸」落去咧……

「哎呀!Ngài m̀敢過!」尾妹第一ke講。

兩個媳婦也都面有難色;花囤女燈妹驚驚ke行到唇項囥起來。

天空m̀多知仔陰暗下來。

既經西斜ke日頭,囥入盲仔潭ke雜樹林底背;西北風tui背後一陣強過一陣ke直推上來。

「Liá兜被骨,oi樣仔khâi過去?」

人傑lâu人華都當鬥緊,因為老婆牽等孩子,擐大肚還oi拗蠻khâi等án大又重ke被骨。特別he蓬蓬鬆鬆ke麻布被面,he講 pûn石筍抑he樹枝挽到,再pûn大風súng一下,身仔mò重心,步樁有麼增差——盲仔潭中,就會加添一ke水鬼!

大家商量ke結果he,男仔人先lâu蕃薯一道一袋,用肩頭khâi過去,然後幐手婦人家搬傢具。

包尾,剩燈妹khâi等ke盆鍋炊事用品。

大家yi像都m̀記得也oi代她khâi過去樣仔。燈妹目珠擘大大粒,七上八落ke,緊看大家。

「阿人秀!去替你ke燈妹搬呀。」人華講,目珠ngiap啊ngiap仔。

「Ngài——正mò-oi!」人秀mò葛mò煞又惱。

「咦?Kiak呀!你m̀搬,麼人搬?」大哥人傑ke態度却he正經ke。

「……」人秀還he搖頭,還看咧阿姆一眼。

阿強婆堵好頭犁犁,ti用腳拇指弄走入草鞋底肚ke尖石仔——mò注意到細屘子問他ke眼光。

既然媽媽mò表示mak-ke,人秀就án-ngiòng企等。媽媽輒常lâu他講:ti細妹人面前,oi擺架勢,成親以前就軟折折仔,成親以後細妹人就會爬到若頭那頂高去咧!你oi卡狠卡惡,正做得壓等哺娘……

Liá一幕,恬恬ke劉阿漢看著心肚發懨。

剛下,他就想過去lâu燈妹幐手,因為心肝肚緊有兜異樣ke感覺,故所遲疑。正經過意m̀去,他決心挺身而出。M̀過人華取笑人秀以後,他顛倒m̀敢有動作啦。總講一句,他乜he後生人。

「kiak!」阿強伯包尾發譴大喊起來。

「恁重,恁大,ngài,ngài m̀敢……」

原來人秀正經 mò膽過「盲仔潭」。阿陵lâu火銃交pûn人秀,拿起燈妹ke擔竿一邊ke寬口蒸鑊,鑊蓋等。阿漢認為liá-ha做得幐手咧;lâu另外一邊ke銑鐵飯鑊,陶土鑊等拿起,搬過危險ke岩壁細路。

過了「盲仔潭」,上了陡坡就he「屯兵營」。Liá裹屯駐等五十零儕配有銃仔ke隘勇,he大湖地段,最深入山地ke武力據點,阿陵lâu阿漢識ti liá片駐紮三個月;後來就調到目前盡緊張ke南湖地區了。

「屯兵營」到蕃仔林,其實mò道路好行,僅做得順等河床,左彎右斡,揀ke淺灘抑he借助於麻竹筒搭便橋,渡過湍急部分,攀山過嶺盡勉強過去thin-thin。

Liá-he一段考驗體力lâu耐力ke路程,也oi同心合作正做得平安渡過。

面臨正經ke難關,彭家kûi屋家人特有ke沉着lâu勇氣表現出來了。Ti四圍會全烏時節,kì-teû總算行出河床,爬蹶一段m̀算長ke陡坡,來到蕃仔林。

該時,kì-teû ti liá片ke熟識人阿錦伯,既經打著桂竹片火把,企ti茅屋前等kì-teû。

彭家新起ke茅草屋,依山坐東朝西,he一棟三房一廳橫排ke泥牆屋;灶下he用三面茅草苫圍起來ke細細空間。

阿錦伯ke兩個賴仔,永財lâu永寶khâi來一大桶燒滾滾香噴噴ke東西;阿錦伯熱情ke招呼大家:

「來來,先食一碗薑麻蕃薯湯,活活血脈。」

「阿錦哥,承蒙喔!」

「夜飯,也準備好啦——mò見笑,單淨he一大鑊蕃薯乾,加一鑊芋仔湯。」

「唷,夠了夠了。樣好意思喏!」

「來!來食,冷了就m̀好食哩。」

Liá時節,阿錦婆也來了,另外,許石輝,陳阿發,詹阿古,徐日星——蕃仔林全庄五戶ke男主人都到場了,大家七手八腳,幐手彭家搬屋,放好東西。

彭家大細liá一歇下來,全身濕濕ke汗水轉冷了,冰冰ke貼在胸前背後,連褲襠股臀,全he冷咻咻仔。

門窗,he桂竹篾片編織ke,刺骨ke寒風,一排呼呼ke tui拇指寬ke縫底背灌入來。

人傑ke支,人華夫婦,阿強伯兩老,各佔一ke間房;其他人睡廳下。Liá-he早就安排好ke,m̀過今夜增加兩個人客,阿強伯只好下令;婦人家lâu細人仔分佔兩個間房,他自家lâu阿陵,阿漢三人睡一間;剩ke四兄弟搭地舖睡廳下。

其實,講he「臥房」,也單淨he一方空地thin-thin;眠床,oi過加幾日,tok一把桂竹來自家動手搭架正有。

有一件物品,kì-teû事先màng曾準備好:山村底背,麼人都m̀盼得用「水油」(煤油)點燈盞:桂竹片火把或者松樹心片仔he liá片輒常用ke照明用品;阿錦伯帶來ke火把烏忒以後,屋肚屋背都共樣,暗摸胥疏。

天頂,也烏烏暗暗;深山ke冬夜,看m̀到一絲星光。山風吹來,屋頂項ke茅草,發出lâu海潮相像ke聲響。

「海潮?風聲?……」

阿強伯半睡半醒,既經mò辦法分辨聽到ke聲響;m̀-he,ke he圍繞全身,甚至身仔內外,都he深沉同急促相間ke聲響;蓋像相識,極近又像極遠ke聲響。

Tui門窗灌入來ke寒風,越來越強,越冷……

婦人家用了兩領被舖,阿強伯三人用一領,四兄弟合用一領;實在m̀-la用,祇好打暗摸lâu麻袋底背ke蕃薯倒到屋角,麻袋也變成禦寒ke工具——liá,乜he預計之內ke過冬設備。

幾冷,幾冷。Mò半息燈火。

Liá-he彭家到達蕃仔林ke第一夜。1890年,歲次庚寅,光緒十六年,農曆十一月廿四日。

難挨難忘ke寒夜。