《李喬小說─荒村》

| | | 轉寄

二、多少恨昨夜夢魂中 (14)

寒氣漸退,春風轉暖;tui林梢葉縫灑下來ke春陽,光a舒爽。從身邊挺拔起ke山崗巒峰,看起來係穩實、安詳。

Chhin奇怪?Liá-teû山巒林木,樣仔會án熟識,liá樣親切nò ? 嗯!講係熟識、親切係m̀ 對——幾十年來都lâu liá群山林樹木為伍,自然熟識親切——像一種完全互相認識ke感覺,彼此一體ke感覺。敢係幾十年相處就做得形成ke, 係永久永久,像前生......嗯,前世就lâu山巒林木khiung-ha, 或者講自家就係林木山巒ke一部分......

忽然間,她感到進入溫柔燒暖不知名所在;m̀止「進入」吧?係融入,或者係融合;她lâu ke 不知名ke溫柔燒暖融溶一體lè.

瞬間,她無感覺到累,m̀會嘴燥;心頭ke常年m̀去ke鬱卒也霍然拋脫。她愉悅,她笑起來。

她pûn自家ke笑聲拉轉現實,感覺莫名其妙。

「為到mak-ke我忽然快樂起來?」

想到快樂,ke鬱卒 ke濃霧又籠罩下來—同時她也笑自家:因為蔗廍就在眼前,所以就快樂起來,係嗎?

大南勢係一ke細部落,二十零家竹屋茅舍落在一塊溪傍陡然拔起ke寬闊坪崗hong ;桂竹搭建ke蔗廍,就在崗坪ke入口處。

現在就係煉糖時節,蔗廍上空白煙滾滾,白煙飄散過來,也帶來了沁人心脾ke蜜蜜糖香......

「阿漢m̀知有在無?」她驚驚a企在蔗廍外面張望。

「蔗廍」也喊做「糖廍」;建築物ke中心部份係「廍厝」—熬煮蔗汁,「煉糖」ke設備。在廍厝左右片ke係「廍亭」—放置待榨ke甘蔗lâu榨過「蔗粕」ke地方。

Liá季ke煉糖已近尾聲,廍亭上堆tén ke大部分係蔗粕。蔗粕最大ke用途係曬乾後當作煉糖ke燃料使用。

差m̀多係起糖時節吧?濃烈ke糖香迎面撲來。阿漢堵好在糖鼎 (煉糖ke巨大銑鐵鑊),用一枝長棍在試探蔗汁ke濃度。

燈妹放下明義,企在廍亭邊,m̀出聲,看著阿漢。阿漢看到她lè,對於她臨時來好像驚到。

「企在ke 底背做mak-ke ?」阿漢liá樣招呼她。

蔗廍其他工人堵好在食當晝。他teû大部份都認得她。彼此打過招呼後,她放下背上ke細留妹;留妹堵好醒過來。她lâu蕃薯乾分pûn 細人仔食。

「你帶tén細人仔也食liá片ke飯吧—我堵好在趕起糖。」阿漢講。

「你做你ke. 我自家會料理。」她講著,舀一杓冷水解肚渴。

台灣ke糖廍,依組織型態做得分作四種:牛掛廍、牛犇廍、公司廍lâu頭家廍。

牛掛廍係tui chhin多薄資ke農民自家組成ke, 目的在絞榨自家種ke甘蔗;牛奔廍係稍有資力ke中農所辦,除絞榨自家種ke原料外,也在各自帳內收購甘蔗或者接受別人寄榨;公司廍係糖商以股主身份貸pûn大部分資本,專門收購原料,或者接受寄榨來圖利;蔗農雖然還持有股份,m̀-ku對於蔗廍ke權利已經大大減低。至於頭家廍係「頭家」單獨經營ke ; tui糖商或者大地主付出一切資本,獨自專辦ke製糖事業,農民只供應原料定定,製糖業者lâu蔗農間出現明顯ke對峙。

1900年,明治三十三年十二月十日成立在東京ke「台灣製糖株式會社」(總公司設在台南市)起,台灣主要製糖行上「新式製糖」ke途徑,liá就tui「頭家廍」更進一步來成為完全獨占ke企業lè. 其後,1905年,明治三十八年,「鹽水港製糖會社」成立。1906年,明治三十九年12月,「明治製糖會社」成立,「大日本製糖會社」、「台灣製糖工廠」成立。1909年,明治四十二年6月,「林本源製糖合名會社」獲准成立 (1911年正月二十三日開業)。同年「辜顯榮製糖廠」、「苗栗」、「新竹」、「新高」三製糖株式會社成立。1910年明治四十三年正月「新竹製糖」兩廠落成。「帝國製糖株式會社」、「台北製糖株式會社」、「斗六製糖株式會社」等成立......台灣糖業最尾成為日本資本家聯合獨占ke局面......

M̀-ku在山村僻地少量ke零星製糖,台灣人只做得以牛掛廍、牛奔廍ke形式苟延殘喘定定。

Tui蕃仔林lâu大細南勢農人合作ke「大南勢糖廍」就係最簡陋原始ke「牛掛廍」。

牛掛廍ke「煉糖」過程係liá樣:在廍厝後背,設有壓榨甘蔗ke「硤石」—絞蔗ke裝置。

沉重ke圓筒形硤石,將三隻牛仔掛在khiung-ha (一掛),在巨大ke石質凹槽輾轉,lâu蔗汁榨出來。蔗汁用石槽ke活門,經導管注入大木桶底背作「沈糖」處理—用「濾泥」(特製ke石灰),經三十分鐘後,再用導管送到高聳凸起ke黃土巨灶上ke「糖鼎」中。

普通牛掛廍需要五「掛」到十「掛」,也就係十五隻到三十隻牛仔作動力。牛畜pûn庶民自家負擔。一掛牛田一人承擔或者數人分擔;甚至一隻牛仔pûn數人合夥提供;一掛pûn數人分擔時,所分擔ke部分喊「牛隻份」。提供牛掛或者牛隻份ke人係「牛掛人」或者「廍腳」,總喊做「廍眾」。

榨糖時,各「掛」先抽籤決定順序,然後掛底背再抽籤再決定各牛隻份ke順序。各掛壓榨ke蔗量以蔗汁幾十桶為準;像一掛六十桶為準測,擁有一牛隻份ke人就以二十桶為限;半隻份ke係十桶為限。自家ke甘蔗在定量之外榨m̀ thet時,必須pûn次位ke人;自家oi等到下一班次輪到時再榨。M̀-ku ke甘蔗少ke人lâu壓榨權利pûn別人ke, 做得抽取定量ke蔗糖......

—阿漢無牛畜,擁有ke甘蔗也m̀夠一ke牛隻份ke壓榨數目;他係lâu好友黃阿陵ke獨子金水合股,借金水ke牛畜來佔牛仔ke牛隻份定定 (阿陵過身多年,阿漢kín lâu金水做侄仔看待)。

本來阿漢ke半牛隻份蔗汁早就榨完也早完成煉糖手續lè. M̀-ku, liá-teû各牛隻份ke人m̀係親戚就係朋友,他又係公認最高明ke煉糖人,所以每年一開廍到灶坑熄火,大家都請他then手,他也樂a分到sit-pá另外酬勞性ke蔗糖。

蔗廍煉糖ke工作人員,做得分四類:一係整理甘蔗ke「尾手」,二係掌管灶爐ke「火工」,三係指揮看管牛畜碾榨甘蔗ke「牛婆」,四係控制煉糖火候ke「司阜」。

「司阜」實際係歸ke煉糖過程ke指揮人。尤其對灶火旺度lâu蔗汁濃度ke變數關係,更oi有極精確ke判斷能力chang做得勝任。

平常一「鼎」蔗汁,做得煉出七十到八十斤烏糖;需熬煮十點鐘chang能完成:煮到糖分lâu水份比例為70 lâu 30到80 lâu 20 ke頃刻,一片白霧籠罩中ke濃縮蔗汁,tui沸騰滾跳來漸漸冒現雞卵大細ke泡球。泡沫漸漸變細;就在泡球細到手指頭大細ke瞬間,細泡球中,突然又冒出大泡球,m̀-ku大泡球掙扎m̀起來......

就在liá時節,隨時命令「火工」退火,然後迅速用木棍攪拌還係膠狀ke蔗糖。「起糖」ke技術lâu經驗就在liá時節表現出來—煉成鬆爽黃橙橙ke一級烏糖,還係灰烏成塊ke三級貨色,就在幾分鐘底背決定。阿漢滿身大汗。食過晝ke火工lâu其他司阜紛紛過來,用大鐵鏟lâu鼎底背 ke糖剷起來,攤散在「晾糖」ke篾片織成ke大竹席上,pûn它「反沙」— 蒸發剩ke水份,完成結晶蔗糖徹底碎裂鬆散ke過程。

阿漢無講一句話,恬恬pûn兩個細人仔各一團「軟糖」。Liá種tui鑊底刮下來ke軟糖,有一種特殊ke清香lâu迷人甜味,係這teû 細人仔最恰意ke食物。阿漢到蔗廍工作,煉糖期間,總會帶一兩團轉來;m̀-ku轉到屋家不時記m̀得拿pûn 細人仔,oi燈妹在衫褲袋尋出來。阿漢就係liá種人。

燈妹無開嘴。她盡量pûn自家神色顯a自自在在。阿漢完成起糖、晾糖工作,然後洗一下面;太熱lè, ke領灰黃色短袖上衣已經全溼,阿漢lâu它脫下來,赤裸tén薄薄白白ke上身,開始尋飯食......

她盡量m̀ pûn目光對上阿漢,m̀過chhin難;阿漢好像chhin不安,幾pái用困惑ke眼神投向她,欲言又止。

她有sit-pá緊張。就係liá樣,二十零年ke公婆lè,阿漢ke熾烈目光投注過來,或者係自家凝盯阿漢,還會無端面紅耳熱,內心狂跳m̀止。

「前生少他ke債吧。」她一向liá樣埋怨自家。

「你來做mak-ke ?」阿漢講tén還餵明義一口飯。明義顛倒躲到阿姆背後。太少lâu 細人仔khiung-ha lè,細人仔都m̀敢lâu他太接近。

「......」她一時講m̀出話來。

「休息一下你就轉去。太晚,驚天時轉冷lè.」

「等你khiung-ha轉去。」

「做m̀得,我還做m̀得轉去—還有一鑊糖。」

「Ke我在liá片等。」

「你oi做mak-ke ?」

「無做mak-ke, 等你khiung-ha轉屋家。」

「Liá兩日我做m̀得轉去。」

「Ke我在liá片等。」

阿漢還想講兩句狠話,顛倒忍下來。幾個熟識人笑他teû公婆,有ke還半正經ke責備阿漢:

「你準有mak-ke m̀對,阿漢嫂chang趕來liá片!」

「係嘛!阿漢嫂係有名ke賢婦人nò !」

「阿漢啊,你做m̀得做對m̀起pû娘ke事啊。」

「阿漢嫂你講:係m̀係他有mak-ke m̀規矩行動?」

「無!無啦!你teû亂講mak-ke !」她fái-se起來。