《戀戀台灣客家文學》

| | | 轉寄

Ha-ha-kiang

〈Ha-ha-kiang〉
Yit-ha thai yit-ha se
yit-ha phì yit-ha chheu
vi ngì hien-song sên-miang ke vú
ngì he mò-sâng ke ha-ha
pien-hìn ngiú-khiuk
ngài he kiang